แนวทางการกำหนดเส้นทางจักรยานออกกำลังกาย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Bicycle Route Potential for Exercise at Somdej-phra-srinagarindra 84 Park (Thung-thalad) Mueang, Nakhon Si Thammarat)

Main Article Content

นันท์นภัส เพชรคงทอง (Nannaphat Phetkongtong)

Abstract

                  สวนสาธารณะพื้นที่สำหรับทุกคน พื้นที่ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พื้นที่เพื่อสุขภาพ พื้นที่เพื่อสังคม บทความนี้ต้องการยกระดับสวนสาธารณะที่มีให้สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยค้นหาวิธีการกำหนดเส้นทางจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสวนสาธารณะระดับเมืองของจังหวัด จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการสำรวจลักษณะกายภาพเส้นทางทั้งหมดภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งแบ่งเป็นการประเมินด้านลักษณะเส้นทาง และด้านคุณภาพเส้นทาง พบว่า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีความเป็นไปได้ 3 เส้นทาง เส้นทางจักรยานควรทำในลักษณะวงรอบ (loop) ช่วงระยะทาง 3 – 6 กม.ต่อรอบ เชื่อมโยงกับทางเข้า-ออก เลือกเส้นทางที่มีความตรง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกิจกรรมขายของในช่วงเย็น สามารถเลือกใช้รูปแบบทางจักรยานได้ แบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์ (Shared Roadway) หรือทางจักรยานแบบแบ่งพื้นที่สำหรับจักรยาน (Bicycle Lane) ได้ และควรปรับปรุงให้มีองค์ประกอบทางกายภาพสนับสนุนการใช้งานเส้นทางจักรยานเพื่อความสะดวกปลอดภัย ได้แก่ ไฟส่องสว่าง ป้ายและสัญลักษณ์สำหรับจักรยาน ที่จอดจักรยาน ร้านขายอุปกรณ์และให้บริการซ่อมจักรยาน อุปกรณ์เติมลมยาง จุดบริการห้องน้ำสาธารณะ และการเข้าถึงของรถบริการสาธารณะ


 


                Public park is an area for everyone. An area that promotes a good quality of life, health, and social space. This article aimed to improve the public park to be completed and meet the needs of users. By study the guideline to determine the bicycle route for exercise at Somdej-phra-srinagarindra 84 Park (Thung-thalad) in Mueang, Nakhon Si Thammarat, which is the city park.  The data was collected from analyzed documents and physical path surveyed in Somdej-phra-srinagarindra 84 Park (Thung-thalad).  The evaluation from the route characteristics and the quality of the route found that 3 possible routes in Somdej-phra-srinagarindra 84 Park (Thung-thalad).  The bicycle route should be a loop and linked to the entrance. The distance per loop is about  3 - 6 kilometers. The bicycle path should be a straight and avoided routes that have many kiosks in the evening.  Furturemore, it should be shared roadways or bicycle lanes. And should improve the physical elements to support the use of bicycle routes for safety, including lighting, signs for bicycles, bicycle parking, equipment shop, bicycle service, public toilet and access to public service vehicles.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts