ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 (Success Factors for Digital Transformation to Digital Thailand 4.0 in the 21st Century) Digital Transformation

Main Article Content

โกศล จิตวิรัตน์ (Kosol Jitvirat)

Abstract

            การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์และอธิบายปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 (2) เพื่อพัฒนาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบออนไลน์จากองค์การธุรกิจที่มีการปรับตัวสู่องค์การดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 256 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ หลังจากนั้นนำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากองค์การธุรกิจที่มีการปรับตัวสู่องค์การดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 421 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยปรากฏปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สามารถอธิบายได้ด้วย 7 องค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ บทบาทผู้นำ โครงสร้างองค์การ การเตรียมคนรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัล ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ความมุ่งมั่น และวัฒนธรรมองค์การ


 


                   The purposes of this study were to (1) analyze and explain the factors of success in digital transformation to Digital Thailand 4.0 in the 21st Century and (2) to develop the success factors in digital transformation to Digital Thailand 4.0 in the 21st Century. The online questionnaires were used with 256 business organizations who were adapted to Digital Thailand 4.0 as an instrument tool to collect the data. The data was analyzed by Exploratory Factor Analysis. Afterward, the results of the research were further developed by collecting data from 421 business organizations that were upgraded to Digital Thailand 4.0. Finally, Confirmatory Factor Analysis was a key method to analyze the data. The results of the study revealed that success factors for digital transformation to Thailand 4.0 could be explained by 7 key elements as follows; leadership roles, organization structures, preparations of personal for digital transformation, the ability for applying digital technology into the workflow, accelerating for changing, commitment and organizational cultures.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts