ปัจจัยสาเหตุสู่ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (Success factors in work performance of Food and Beverage Service staff in Phuket)

Main Article Content

ฉัตรมณี ประทุมทอง (Chadmanee Prathumthong)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยสาเหตุสู่ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต และ 3) เปรียบเทียบความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามทักษะความสามารถของบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความผูกพันกับองค์กร รายได้และสวัสดิการ และโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 209 ราย


               ผลการศึกษาพบว่า


  1. ปัจจัยสาเหตุสู่ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านความผูกพันกับองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน รองลงมาเป็นด้านทักษะความสามารถของบุคคล ด้านรายได้และสวัสดิการ และด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตามลำดับ

  2. ระดับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในภาพรวมทุกท่านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติด้านความภูมิใจ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาเป็นมิติด้านผลงาน และมิติด้านแรงจูงใจตามลำดับ

         3. ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พบว่า ทักษะความสามารถของบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับความผูกพันกับองค์กร ระดับรายได้และสวัสดิการ และระดับโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความสำเร็จในการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


 


              This study aims to 1) study the factors affecting the success of the food and beverage workers in Phuket hotels.; 2) study the success level of the food service staff in Phuket hotels comprised performance. 3) compare success of the food and beverage workers in Phuket hotels as classified by personnel skills, work environment, Corporate Engagement, Income and welfare also the opportunity to advance in the job. The researcher collected data from 209 food and beverage operators who have been working for less than 6 months at Phuket hotels as a member of Thai Hotels Association in Phuket province, used in the study was a questionnaire.


               The analysis of data showed that  


  1. Factors affecting the success of the food service staff in thePhuket hotels in overall level of feedback were at very high. When considering each side, it found that work environment and cooperate engagement had the most comments followed by personnel skill, income and welfare also the opportunities advances in the jobs respectively. 

  2.  The analysis of success factors in the work in overall level of feedback was very high. Considering the dimensions, it was found that proud dimension has the most comments followed by performance dimension and motivation dimension, respectively. 

  3. Hypothesis: personnel skill factor work environment, corporate engagement income and welfare, opportunities for job advancement that affect the success of the food service staff in Phuket hotels were different. The statistical significance level at 0.05 was not consistent with the hypothesis. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts