ความเข้มแข็งของภาษาประจำชาติ: การเลือกภาษาในประเทศอินโดนีเชีย (The strength of the national language: Language Choice in Indonesia)

Main Article Content

ชุติชล เอมดิษฐ (Chutichol Aemdit)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (Amara Prasithrathsint)

Abstract

             ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางภาษาและชาติพันธุ์เป็นอย่างมาก เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประเทศหนึ่งของโลก เนื่องจาก ภูมิประเทศประกอบไปด้วยหมู่เกาะประมาณ 17,000 เกาะ แต่ละเกาะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันทุกกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทำให้ประเทศอินโดนีเซียมีภาษาถิ่นมากกว่า1,000 ภาษา ประเทศอินโดนีเซียยังเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ยาวนานกว่า 300 ปี ด้วยเหตุนี้ สมมติฐานการวิจัยคือ ประเทศอินโดนีเซียมีสถานการณ์การใช้ภาษาที่หลากหลายและแตกต่างกันตามแวดวง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยสถานการณ์ภาษาในประเทศอินโดนีเซียกลับพบว่า ภาษาอินโดนีเซียเพียงภาษาเดียวเท่านั้นที่มีความโดดเด่น


                จากการศึกษาการเลือกภาษาในแวดวงกฎหมาย สื่อ การศึกษา วรรณกรรม และการเมืองของประเทศอินโดนีเซียพบว่า ภาษาอินโดนีเซียมีบทบาทสำคัญที่สุดในทุกแวดวง ยกตัวอย่างเช่น แวดวงกฎหมายเลือกใช้ภาษาอินโดนีเซียในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ แวดวงสื่อเห็นได้ชัดว่าภายหลังปี 1949 หนังสือพิมพ์เลือกใช้ภาษาอินโดนีเซียแทนภาษาถิ่น สำหรับแวดวงการศึกษาและวรรณกรรมก็พบว่า เลือกใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นหลัก ทั้งนี้ เป็นเพราะนโยบายภาษาแห่งชาติเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติ สร้างอัตลักษณ์กับคนในประเทศ


 


               Indonesia is a country with rich linguistic and ethnic diversity. Indonesia is one of the world’s most renown countries in terms of ethnic diversity due to its approximately 17,000 islands, each with inhabitants of different ethnic groups with distinct language and culture, giving Indonesia over 1,000 local languages. Indonesia had also been a Dutch colony for over 300 years. Thus, this research hypothesized that Indonesia would have different language use situations that vary with different domains. However, research into the language situations of Indonesia reveal that Bahasa Indonesia is the only language that stands out.


               The study of language choice in the domains of law, media, education, literature, and politics in Indonesia found that Bahasa Indonesia plays the greatest role in all domains. For example, in the domain of law, Bahasa Indonesia is the language of choice in the drafting of constitution. In the domain of media, it became evident that after 1949 newspapers chose to print in Bahasa Indonesia rather than in local languages. In education and literature, a large number of books, Bahasa Indonesia were found. This is due to the government policy of using national language as a key factor for nation-building and national identity creation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts