การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง (The Confirmatory Factor Analysis to the Basic features of the Smart farmers) The Confirmatory Factor Analysis to the Basic features of the Smart farmers

Main Article Content

อภิเดช ช่างชัย (Apidet Changchai)
จิราวุฒิ เชิญเกียรติประดับ (Jirawut Chernkaitpradap)
วรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์ (Woraseth Wongaree)
วราภรณ์ แย้มทิม (Varaporn Yamtim)
สุภาสิณี นุ่มเนียม (Supasinee Numniem)

Abstract

                  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่องภูมิภาคตะวันตก 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องของเกษตรกรภูมิภาคตะวันตก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ กับเกษตรกรภาคตะวันตก โดยการสุ่มแบบโควตาแล้วเลือกแบบบังเอิญ จำนวน 400 คน วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน และ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นำเสนอข้อมูลใน ตาราง รูปภาพ กราฟนำเสนอข้อมูล 


                    ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน 1) ความคิดเห็นของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตกต่อคุณสมบัติขั้นพื้นฐานเกษตรกรปราดเปรื่อง 6 ด้าน ประกอบด้วย  ความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่  การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด  ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และ  2) เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติขั้นพื้นฐานเกษตรกรปราดเปรื่องในภูมิภาคตะวันตกสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อวิเคราะห์จากค่าดัชนีความสอดคล้องและกลมกลืน ประกอบด้วย =0.000, =1.000, P-value=0.000, TLI=1.000, RMSEA=0.000, SRMR=0.000, CFI=1.000/ =0.000, and   X (KNWG = 0.91, INFO =1.01, MANG = 0.91, STAFT =0.67, RESE =0.85, POUD = 0.84)


 


                  This research aimed to: 1) study the level of farmers' opinions on the basic features of smart farmers in the western region: 2) analysis of the elements confirming the farmers' qualities of farmers in the western region. There were collected was used 5-level estimation type questionnaires with western farmers through random sampling method 400 samples accidental selection, analyzed and processed using basic statistics and statistics, confirmatory factor analysis Presenting data in the table, pictures, graphs, presentation of information.


                    This study found that: 1) the opinions of farmers in the western region on the basic characteristics of farmers, 6 aspects of intelligence, consisting of knowledge on the subject Having decision information Product and marketing management awareness of product quality and safety of environmental responsibility and pride in being a farmer The overall picture was at a moderate level and: 2) when analyzing the confirmed components, it was found that the elements confirming the basic features of the farmers in the western region were consistent with empirical data through analyzing from the consistency and harmonic index consisting, i.e.;  =0.000, =1.000, P-value=0.000, TLI=1.000, RMSEA=0.000, SRMR=0.000, CFI=1.000/ =0.000, and   X (KNWG = 0.91, INFO =1.01, MANG = 0.91, STAFT =0.67, RESE =0.85, POUD = 0.84)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts