การวิเคราะห์อิทธิพลความภักดีและการตระหนักในตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์โดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนแบบคงเส้นคงวา (Path Analysis of Brand Loyalty and Awareness of Purchasing Decision of Motorcycles using Consistent Partial Least Square)

Main Article Content

ฉันธะ จันทะเสนา (Chanta Jhantasana)

Abstract

           ส่วนแบ่งการตลาดรถจักรยานยนต์ไทยแต่ละปีเป็นตราสินค้าฮอนด้าและยามาฮาประมาณร้อยละ 70 และ 20 ตามลำดับ ซึ่งผู้ซื้อนิยมในตราสินค้าแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงศึกษาอิทธิพลของความภักดีและการตระหนักในตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนแบบคงเส้นคงวาและใช้ขนาดตัวอย่าง 130


            ผลการศึกษาพบว่า ความภักดีและความตระหนักในตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์วิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนแบบคงเส้นคงวาต้องใช้ขนาดตัวอย่างใหญ่กว่าวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนแบบเดิมเพื่อให้ได้อำนาจการทดสอบที่ดี


 


               The market share of motorcycles in Thailand for each year is dominated by Honda and Yamaha about 70%, 20% respectively. Thus suggests that buyers clearly have different motorcycle brand preferences.  Thus, this paper studied the path analysis of brand loyalty and awareness of the purchasing decision of motorcycles using consistent partial least squares.  The sample size was 130.


               The results showed that brand loyalty and awareness significantly and positively affected the purchasing decision.  However, the consistent partial least squares may need a larger sample size than a traditional PLS-SEM does in order to obtain good statistical power.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts