ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Factors Affecting Ethics Behavior on Information and Communication Technology Usage of Education Students in Ramkhamhaeng University)

Main Article Content

บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ (Bussakorn Cheawjindakarn)

Abstract

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง ที่มีสภาพเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 448 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านความเป็นส่วนตัว (gif.latex?\bar{x}=4.15) ด้านความถูกต้อง (gif.latex?\bar{x}=3.99) และด้านการเข้าถึงข้อมูล (gif.latex?\bar{x}=3.85) อยู่ในระดับสูง และด้านความเป็นเจ้าของ (gif.latex?\bar{x}=3.67) อยู่ในระดับปานกลาง และ (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้ 2.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ชั้นปีการศึกษา ภาควิชาที่ศึกษา และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 2.2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคคลที่พักอาศัยด้วย และสถานะบิดามารดา  2.3) ปัจจัยด้านลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ช่วงเวลาที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สถานที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่นิยมเข้าใช้บริการ และแอปพลิเคชั่นการสื่อสารที่ใช้งาน


 


              This research is aim to 1) study level of ethics behavior on information and communication technology usage of education students in Ramkhamhaeng University and 2) study factors affecting ethics behavior on information and communication technology usage of education students in Ramkhamhaeng University. Sampling group is 448 undergraduate students studying in faculty of education, Ramkhamhaeng University enrolled in the academic year 2560 semester 2. Research instrument is questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, Mean, Standard Deviation: S.D. and Correlation Coefficient. The research found that (1) Level of ethics behavior on information and communication technology usage of education students in Ramkhamhaeng University is high level. Ethics Behavior on information and communication technology usage of education students for information privacy (gif.latex?\bar{x}=4.15), information privacy (gif.latex?\bar{x}=3.99), data accessibility (gif.latex?\bar{x}=3.85) in the high level and information property (gif.latex?\bar{x}=3.67) in the medium level and (2) Factors affecting ethics behavior on Information and communication technology usage of education students in Ramkhamhaeng University as follow: 2.1) personal factors is sex, academic level, department, and average cost per month 2.2) environment factors is person with residence and parents status and 2.3) characteristics of technology usage factors is internet access time, internet access device, internet access location, popular websites using, and communication applications using

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts
Author Biography

บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ (Bussakorn Cheawjindakarn), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ramkhamhaeng University