การศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ สู่การหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม โดยการเปรียบเทียบจากความดิบสู่ความสุก (The Works of Art Analysis: Motherly-instinct-to-being-cultivated Development as Rawness-to-ripeness Process)

Main Article Content

ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ (Ruthairat Kumsrichan)

Abstract

             การทำความเข้าใจในคุณค่าของความรักที่แม่มีต่อลูกและความหมายที่เชื่อมโยง กับตัวเทคนิควิธีการ จากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นแม่  โดยการเปรียบเทียบจากความดิบ (หยาบ) สู่ ความสุก (ละเอียดประณีต) ผ่านเทคนิควิธีการ 3 เทคนิค คือ เทคนิคดินเผา เทคนิคงานผ้าและสื่อผสม ซึ่งเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำเทคนิคกระบวนการมาตีความ เพื่อหาคุณค่าและความหมายของตัวเทคนิคกระบวนการ จนทำให้สามารถค้นพบปรัชญาในแต่ละเทคนิคกระบวนการของการสร้างงานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์แบบ แต่สามารถสะท้อนคุณค่าต่อสังคมและเกิดความหมายใหม่ที่ตรงต่อการแสดงออกของตัวผู้สร้างงาน เป็นหัวใจหลักสำคัญ  ซึ่งแต่ละเทคนิคกระบวนการล้วนเริ่มจากความดิบสู่ความละเอียด จนกระทั่งเกิดความประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างงานศิลปะ  เปรียบเสมือนการเลี้ยงดูลูก  แรกเริ่มแม่มีความรักที่เกิดจากสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวเป็นตัวขับเคลื่อน จนกระทั่งเกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสังคม เป็นตัวแปรทำให้ความรักทรงพลังและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคนิคกระบวนการจากดิบสู่สุกหรือความหยาบสู่ความประณีต จึงสามารถนำมาสร้างกลวิธีในการแสดงสภาวะทางความรู้สึก ซึ่งเป็นนามธรรมของความรักให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่แตกต่างกัน  


 


             This article aims to understand motherly love towards children, and meanings related to art techniques. By investigating the development of rawness (crudity) to ripeness (cultivation) in the motherly projected works of art. Three art techniques, ceramic, textile, and mixed media, are analyzed and interpreted to explore the values and meanings. The philosophy of each technique is not necessary to be perfect, but be able to present value to the society and mainly create new meaning conformed to artist’s identity. Each technique originates from crudity. The crudity, then, develops into cultivation. During process of creation, the work is exquisitely created. The process can be compared as taking care of children. Firstly, motherly love is driven by instinct. The love, then, is strengthened by experienced. On the one hand, the rawness-to-ripeness process (the crudity-to-cultivation technique) is able to shape emotional state, especially ideal love, to be several concrete works.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts