แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัยและ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Guidelines in Value Added Creation for Value chain of Small Hotel Business in response to Aged Society in Sukhothai and Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.)

Main Article Content

สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (Surasak Boonprasit)
ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ (Piyapong Katpiyarat)
ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ (Chainarong Sriruk)
อนามัย ดำเนตร (Anamai Damnet)

Abstract

                การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยทุกด้านในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) และผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า โรงแรมขนาดเล็กมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุนในการพัฒนาและปรับปรุงด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้สูงอายุ โรงแรมจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการของบุคลากรในโรงแรมให้มีความตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าผู้สูงอายุเป็นลำดับแรก และเป็นการบริการที่ทำด้วยความเต็มใจและใส่ใจในเรื่องต่างๆ อย่างรวดเร็วและสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้าผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันควรเร่งหาเงินทุนเพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้สูงอายุได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กต่อไป


 


              The objective of this research is to explore the Guidelines in Value Added Creation for Value chain of Small Hotel Business in response to Aged Society in Sukhothai and Phra Nakhon Si Ayutthaya Provinces. The study used Mixed Methods which consisted of quantitative and qualitative research. The quantitative research instruments were questionnaire and data analysis using multiple regression analysis. As for qualitative research, it used a set of questions for in-depth interviews and data analysis using content analysis. The quantitative research results showed that all factors of the small hotel business operations towards its influence on the decision to stay for elderly tourists were at the significant level of 0.05 (p value <0.05). The qualitative research results showed that small hotels had limitations of funding for the development and improvement of place and facilities for elderly customers. Therefore,  the hotel has to focus on the development of the personnel services in the hotel to be always aware that it must provide services to elderly customers first with willingness and care in accordance with the needs of the elderly customers. At the same time, it should seek funding for its further development and improvement of place and facilities for the elderly to be able to meet the needs of the elderly customers, which will increase the competitiveness of the small hotel business. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts