แนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Guidelines for Prepare to Career Preparation of the Fourth Year Students in Tourism Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University)

Main Article Content

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (Manassinee Boonmeesrisa-nga)
กชวรรณ วงศ์สกุล (Kochawan Wongsakul)
จันจิรา คงทน (Chanjira Kongton)
ฐิตา รัตนพงษ์พร (Tita Rattanapongporn)
ธีริศรา หอมจันทรา (Thirisara Homjantra)
เบญญาภา ระหว่างบ้าน (Benyapha Rahwangbaan)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 25 คน


               ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา แบ่งออกเป็น   3 ช่วง ได้แก่ 1) แนวทางก่อนเข้าศึกษา คือ ความสนใจด้านมัคคุเทศก์ ความสนใจด้านภาษาและความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 2) แนวทางการเตรียมความพร้อมระหว่างการศึกษา คือ แนวทางในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีและแนวทางในการเลือกสถานที่ฝึกงาน และ 3) แนวทางการเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษา คือ แนวทางการเลือกสถานที่ทำงานและแนวทางการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เป็นต้น และมีความคาดหวังต่อสถานประกอบการ ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านรายได้และความมั่นคง


 


              This research aims to study the guidelines for prepare to career preparation of the fourth year students in tourism management program, faculty of management science, silpakorn university. The researcher gathered data by conducting in-depth interviews and the key informant was 25 people of the fourth year student of faculty of management science, majoring in tourism at Silpakorn University,


               The results found that guidelines for prepare to career preparation of the fourth year students in tourism management program, faculty of management science, silpakorn university divided into 3 phases; 1) the preparation before admission that included interested in guide career, interested in languages and interested in career which related to tourism industry; 2) the preparation while studying that included guidelines to choose free elective subjects and guidelines to choose internship places; and 3) the preparation after graduates that included guidelines to choose the workplace and the preparation for enhancing self-potential etc.., in addition, students expected to the workplace such as benefits, salary and stability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts
Author Biography

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (Manassinee Boonmeesrisa-nga), คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร