การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน (Development of an Electronic Book in the Career and Technology Learning Area on the Topic of information Technology for Prathom Suksa III Students at Rachanuban School in Nan Province)

Main Article Content

ดวงดาว เดชเสน (Doungdao Dechsen)
ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (Sunsanee Sungsunanan)
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (Taweewat Watthanakuljaroen)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ได้แก่ (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


               ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.54/80.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  (2) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก


 


              The purposes of this research were (1) to develop an electronic book in Career and Technology Learning Area on the Topic of information Technology for Prathom Suka III students of  Rachanuban School in Nan province based on the set efficiency criterion;  (2) to study the learning progress of students who learned from the electronic book on the topic of information Technology; and (3) to study the students’ satisfaction with the electronic book on the topic of  information Technology.


               The research sample consisted of 40 Prathom Suksa III students of  Rachanuban School in Nan province, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were (1) an electronic book in the Career and Technology Learning Area on the Topic of information Technology; (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and  post-testing; and (3) a questionnaire on student’s satisfaction with the electronic book.  Statistics for data analysis were the E1/E2 , percent,  mean, standard deviation efficiency index, and t-test.


               The research findings were as follows: (1) the developed electronic book in the Career and Technology Learning Area on the Topic of information Technology for Prathom Suksa III students of Rachanuban School in Nan province was efficient at 80.54/80.65, thus meeting the 80/80 efficiency criterion; (2) the students who learned from the electronic book achieved learning progress significantly at the .05 level; and (3)the students were satisfied with the electronic book at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts