การพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทยสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (A Development Of Thai Sign Language Book On Thai Dessert For Students With Hearing Impairment Major In Home Economics)

Main Article Content

อนุชา ภูมิสิทธิพร (Anucha Phoommisittiporn)
วันทนา สวนเศรษฐ (Wantana Suonsed)
บุญล้อม ด้วงวิเศษ (Boonlom Duangwiset)

Abstract

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทยฯ 2) เพื่อพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทยฯ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทยฯ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือภาษามือไทย  2) แผนการสอนภาษามือไทย 3) แบบทดสอบภาษามือไทย และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การหาค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบตามวิธีที่เสนอโดยวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test) แบบแผนการวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)


               ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า องค์ประกอบของหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย ประกอบด้วย เนื้อหาหรือคำศัพท์ขนมไทย ท่าภาษามือไทย และรูปภาพประกอบ โดยมีจำนวนคำศัพท์ขนมไทย ทั้งสิ้น 52 คำ 2) ผลการพัฒนาหนังสือภาษามือไทยฯ พบว่า 2.1) ผลการตรวจสอบคุณภาพระดับความเหมาะสมของหนังสือภาษามือไทย โดยรวมทั้งฉบับ อยู่ในระดับมากที่สุด 2.2) ผลการตรวจสอบคุณภาพระดับความเหมาะสมของแผนการสอนภาษามือไทย โดยรวมทั้งฉบับ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2.3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบภาษามือไทย ทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 3) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือภาษา      มือไทย ก่อนการทดลองมีช่วงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับปรับปรุง หลังการทดลองมีช่วงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก และ 3.2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือภาษามือไทย หลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ


 


               The purposes of this research were 1) study basic information on developing of Thai Sign Language Book on Thai Dessert 2) to develop the Thai Sign Language Book on Thai Dessert 3) to study learning achievement on Thai Sign Language Book on Thai Dessert And 4) to study the satisfaction of the Students with Hearing Impairment on the Thai Sign Language Book on Thai Dessert. Subjects were 12 Students with Hearing Impairment major in Home Economics, Pibulsongkram Rajabhat University, in the first semester, 2018 academic year. The instruments used in this study were as follows: Thai Sign Language Book, lesson plan, an achievement test and students’ satisfaction evaluation form. Data was analyzed by median, average, standard deviation and Contents analysis and the Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test. The design of this research was a one group pretest-posttest design. The research findings were: 1) Thai Sign Language Book on Thai Dessert consists of 3 components: content, pictures, and sign language. 2)The Thai Sign Language Book and lesson plan was at high level of appropriateness, an achievement test was appropriate and consistent with the correspondence index of 0.80-1.00 3) The posttest achievement scores after using Thai Sign Language Book was higher than pretest scores, The average posttest learner achievement scores higher than the average pretest scores are statistically significant at .05. 4) Students with Hearing Impairment were satisfied with the Thai Sign Language Book at the “Highest” level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts
Author Biography

อนุชา ภูมิสิทธิพร (Anucha Phoommisittiporn), คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติการศึกษา         

ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ      

วิชาโทจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พุทธศักราช 2551  Dip. Intensive Disability Support Services: DSS,

University Of Northern Colorado  : UNC, USA  2008 (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ)

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (การศึกษาพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ