กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (Driven Strategies and Development English Listening and Speaking Skills of Students in Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2)

Main Article Content

ยุรนันท์ วรรณรักษ์ (Yuranan Wannarak)
กาญจนา บุญส่ง (Kanchana Boonsong)
นิภา เพชรสม (Nipa Phetsom)

Abstract

             การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่สถานศึกษาให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จากการประเมิน    ผลการเรียนรู้ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า มีปัญหาด้านทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทำให้ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การขับเคลื่อน การพัฒนาครูเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ 3) ผลการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครูเครือข่าย จำนวน 5 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มอำเภอกุยบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 112 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และแบบประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


               ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาครูเครือข่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เครือข่าย กลยุทธ์การมีส่วนร่วม กลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจ และกลยุทธ์การบูรณาการ 2) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แก่ การสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารและการแสดงบทบาทสมมติ และ 3) ผลการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนา นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี และมีร้อยละ ของความก้าวหน้าเท่ากับ 31.29 


 


               The development of the 21st century skills is the thing that schools have given importance continuously. From the assessment, the result of students’ learning in Kuiburi district, Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2 had the problems about English listening and speaking skills so they could not use English for communication in their daily routine efficiently. Researcher is interested in doing this research. The purposes of this research were to study 1) the driven strategies and development of teacher networks for developing English listening and speaking skills of students, 2) the driven strategies and development English listening and speaking skills of students, and 3) the result of developing English listening and speaking skills of students in Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2.     The target group in the research by purposive sampling were 5 teacher networks and 112 of Mathayomsuksa 3 students in Kuiburi district, Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2. The instruments used for research were the manual of driven strategies and development English listening and speaking skills of students in Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2 and the English listening and speaking skills assessment form. The statistic used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 


               The research result were as follows 1) There were 4 driven strategies and development  of teacher network, consist of the networking strategy, the participation strategy, the empowerment strategy, and the integration strategy. 2) For the driven strategies and development English listening and speaking skills of students in Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2 was teaching English listening and speaking skills using total physical response integrated with cooking and role playing techniques. And 3) The result of developing English listening and speaking skills of students in Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2 revealed that the quality of English speaking and listening skills of students after using  the driven strategies and development was at a good level with the progress percentage  at 31.29.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts