การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยมือใหม่ (Discussion writing of quantitative research results for new researchers)

Main Article Content

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล (Nattaphat Apirungruengsakul)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

Abstract

            การเขียนอภิปรายเป็นเสมือนการฉายภาพเหตุการณ์สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดเห็นของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านด้วยภาษาเขียน หรือทำอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้เขียนต้องการจะนำเสนอ ดังนั้น การเขียนอภิปรายผลการวิจัยจึงเป็นการเขียนในลักษณะของการการตีความและการอธิบายสาเหตุของการเกิดข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย จากนั้นพิจารณาข้อค้นพบนั้นว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากคนอื่นที่ได้ทำการศึกษาในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องใกล้เคียงกันมาก่อนหน้านี้ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมมาสนับสนุนการอภิปรายว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงอภิปรายข้อจำกัดและจุดแข็งของการวิจัยที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม การเขียนอภิปรายผลการวิจัยถือเป็นเรื่องค่อนข้างยากเนื่องจากการอภิปรายไม่ได้มีหลักเกณฑ์และรูปแบบการเขียนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะนักวิจัยมือใหม่ ดังนั้น บทความนี้จึงได้กล่าวถึงความสำคัญของการอภิปรายผลการวิจัย หลักในการเขียนการอภิปรายผลการวิจัย องค์ประกอบของการเขียนอภิปรายผลการวิจัย ขั้นตอนการเขียนอภิปรายผลการวิจัย และสิ่งที่ควรระมัดระวังในการเขียนอภิปรายผลการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถนำไปประยุกต์การเขียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยของตนเอง


 


             Writing discussions is like projecting important events for readers to understand by conveying the stories and opinions of the author to the reader with written language or how to let the reader understand the content that the author wants to present. Therefore, the discussion of the research results is written in the manner of interpretation and explanation of the causes of the findings obtained from research. After that, consider the findings that are consistent or different from others who have studied the same or similar subjects. Including discussing the limitations and strengths of research that will lead to practical suggestions and suggestions for further research. However, the discussion of research findings is quite difficult, as the discussions do not have clear criteria and written forms. Especially for new researchers. Therefore, this article mentions to the importance, principles, elements and the process of writing discussion of research results to be the guideline for new generation researchers to apply writing to be consistent and suitable for the context of their research

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts