การแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 (The Intervention of the Local Administrative Organization after Thailand’s coup d’état 2014 )

Main Article Content

เจนจบทิศ จารึกกลาง (Jenjobthid Jarukklang)
ศิวัช ศรีโภคางกุล (Siwach Sripokangkul)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 2) ผลกระทบต่อการกระจายอำนาจในประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์จาก เอกสาร กฎหมาย คำสั่ง รายงานการวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายหลังทำรัฐประหารในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ประกอบกับใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทย เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกกฎหมาย คำสั่ง และ ประกาศ ตลอดจนตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลเป็นการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบตามแนวคิดการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการกระจายอำนาจและหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นำมาซึ่งผลกระทบต่อการกระจายอำนาจในประเทศไทยที่ไม่อาจดำเนินไปตามกลไกปกติ เป็นเหตุให้การปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์และเสื่อมถอยในที่สุด


 


               The purposes of this study were aimed to 1) to study the pattern of intervention of the Local Administrative Organization after Thailand’s coup d’état 2014 and 2) to study the effect toward the decentralization in Thailand.  The study was collected with the qualitative research method, by studying and analyzing the documents, laws, directives, research reports, academic articles, books, publications and online documents which involved with the content about the Local Administrative Organization’s intervention after the Thailand’s coup d’état 2014 by the National Council for Peace and Order (NCPO). Furthermore, the researcher had explored for further information from the in-depth interview with the relevant personnel and the persons who have knowledge and understand the Local Administrative Organization and decentralization in Thailand in order to analyze the descriptive information. The result shown that the National Council for Peace and Order (NCPO) had declared the directives, declaration and conducted the Constitution of the kingdom of Thailand (B.E. 2560 (2017)). After the declaration, the Local Administrative Organization in Thailand could not run the activities according to the concept of decentralization and local government principles which result in the effect on the decentralization in Thailand that could not proceed the organization’s mechanism normally. Thus, the Local Administrative Organization and the decentralization in Thailand could not achieve the purpose of the intention and degenerate eventually.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts