การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิต เพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (The Development of Assembly Line Supervisor’s Competency – based Curricula for Transferring Knowledge and Experience to Vocational Education QualiÞcation in Seafood Processing Industry)

Main Article Content

อุทุมพร อินทจักร์ (Authumporn Intachak)
อนุชัย รามวรังกูร (Anuchai Ramwarungkura)
นลินรัตน์ รักกุศล (Nalinrat Rakkusol)

Abstract

           รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการฝึกอบรมตามสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตเพื่อเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 2) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตเพื่อเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพและ 3) กำหนดการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ของ ผู้ผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตกับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ


            ผลการศึกษาพบว่าความต้องการฝึกอบรมของหัวหน้างานตามสมรรถนะประกอบด้วย11สมรรถนะหลัก 14 สมรรถนะการบริหารจัดการ 13 สมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า และ 13 สมรรถนะการปฏิบัติงานหัวหน้างานการแปรรูป ในการพัฒนาหลัก สูตรฐานสมรรถนะของการพัฒนาหัวหน้างานสายการผลิตของสมรรถนะการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน จำนวน 60 ชั่วโมง 2) พัฒนาองค์กร อย่างมีคุณภาพ จำนวน 48 ชั่วโมง 3) การพัฒนาการทำงานเป็นทีม จำนวน 36 ชั่วโมง และ 4) การ สื่อสารเพื่อการวิเคราะห์ จำนวน 36 ชั่วโมง ในหลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานบำรุง รักษาเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า แบ่งออก เป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1)  วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักร กล และวงจรไฟฟ้า จำนวน 60 ชั่วโมง 2)  ทดสอบและกำกับตรวจสอบเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าจำนวน 48 ชั่วโมง และ 3) ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันด้านเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า จำนวน 48 ชั่วโมง ส่วน หลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานการแปรรูปแบ่งออกเป็น 3  หลักสูตรได้แก่  1) วางแผน และจัดการสัตว์น้ำของการแปรรูปอาหาร จำนวน 60 ชั่วโมง 2) ควบคุมคุณภาพการผลิตและบรรจุหีบห่อ จำนวน 48 ชั่วโมง และ 3) บริหารงานคุณภาพ และจัดการต้นทุนการผลิต จำนวน 48 ชั่วโมงและในการกำหนดการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์พบว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะ การบริหารจัดการ เทียบโอนได้จำนวน 22 หน่วยกิต ในส่วนของหลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเทียบโอนได้จำนวน 23 หน่วยกิต และหลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติ งานของหัวหน้างานการแปรรูปเทียบโอนได้จำนวน 30 หน่วยกิต และหากมีประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 2 ปี และมากกว่า 3 ปี และมากกว่า 4 ปี เทียบโอนได้จำนวน 2, 3 และ 4 หน่วย กิตตามลำดับ โดยการประเมินผลประสบการณ์การทำงานเพื่อการกำหนดหน่วยกิตพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของแต่ ละบุคคล


 


The objectives of this research were to 1) study competency-based trainingneeds of assembly line supervisors for transferring knowledge and experience to vocational education qualiÞcation 2) develop the competency-based curricula and 3) identify transferring knowledge and experience of supervisor who attended the competency based curriculum to vocational education qualiÞcation.


               The research Þnding showed that the competency-based training needs of assembly line supervisors consist of 11 core competencies 14 managerial competencies 13 functional competencies of machine and electrical maintenance supervisor and 13 functional competencies of processing supervisor. The development of competency-based curriculum for assembly line supervisors to develop managerial competencies divided in 4 modules 1) work safety management 60 hours 2) organization development by quality 48 hours 3) team work development 36 hours and 4) communication for analysis 36 hours. The competency-based curriculum for machine and electrical maintenance supervisor to develop functional competencies divided in 3 modules 1) analysis of machine operation and electric circuit 60 hours 2) testing and monitoring machine and electrical system 48 hours and 3) preventive maintenance for machine and electrical system 48 hours. The competency-based curriculum for processing supervisor to develop functional competencies divided in 3 modules 1) planning and managing aquatic animals for food processing 60 hours 2) quality control in manufacturing and packaging 48 hours and 3) quality management and production cost management 48 hours. Identifying the  transferring  knowledge and experience of supervisor who attended the competency based curriculum to vocational education qualiÞcation showed that the supervisor who attend the competency-based curriculum for developing managerial competencies could transfer knowledge to vocational education qualiÞcation 22 credits, the competency-based curriculum for developing functional competencies of machine and electrical maintenance supervisor 23 credits andthe competency-based curriculum for developing functional competencies of processing supervisor 30 credits. If the supervisor with 2, 3 or more than 4 years’ experience could transfer to 2, 3 or 4 credits respectively in vocational education qualiÞcation by experience assessment for identifying credits and considering individual portfolio.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts