การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ mBot วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The Development Of Learning Activity Package With Mbot Robot In Computing Science Subject To Enhance Logical Thinking And Systematic Problem Solving For Pratomsuksa 3 Students)

Main Article Content

พัชราภรณ์ จารุพันธ์ (Phatcharaphronj Jaruphan)
กิตติพงษ์ พุ่มพวง (Kittipong Phumpuang)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ mBot วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ mBot 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ความคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ mBot วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ความคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และค่า T-test Dependent


               ผลการวิจับพบว่า 1) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ mBot ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{x} = 4.53) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.25/82.50 2) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ mBot พบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) พฤติกรรมการการใช้ความคิดเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหาเชิงระบบมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  gif.latex?\bar{x} =15.15) คิดเป็นร้อยละ 75.76


 


             This research aimed to 1) develop and find the Efficiency of the learning activity package with mBot robot in Computational science subject to enhance logical thinking skill and problem-solving, 2) examine the results from using learning activity package, and 3) observe the behavior of using logical thinking and problem-solving System. The samples of this research were selected 34 Prathomsuksa 3 students in the first semester of the academic year 2019 at Rojanawit School Phitsanulok choose by cluster random sampling. The research instruments were 1) learning activity package with mBot Robot. 2) the quality assessment form of learning activity package 3) Learning assessment Test and behavior observation in, logical thinking and problem-solving. The statistics used in the research are E1/E2 (Efficiency), mean (gif.latex?\bar{x}), standard deviation (S.D.), T-Test dependent and percentage.


            The results showed that 1) The Learning activity package with mBot robot had effective E1/E2, at the criterion of 83.25/82.50, At the highest level ( gif.latex?\bar{x} = 4.53) 2) The Results of the learning activity package with mBot robot found that post-test scores were higher than per-test scores at the statistic significant level of .05 3) The behavior of using logical thinking and solving-problems an average score is medium ( gif.latex?\bar{x} = 15.15) at 75.76 percentage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts