สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เอกชนในเขตภาคเหนือ (The Statistics Analysis Factors Affecting the Learning Organizations of the Private Tertiary Education Institutions in the North)

Main Article Content

กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ (Kitti Sasivimonlux)
ณรงค์เดช วิชัยรัมย์ (Narongdech Wichairam)

Abstract

               งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาพเหนือ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายบริหารสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ จำนวน 689 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือทั้ง 7 ลักษณะ อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่นำมาศึกษาทุกปัจจัย(9 ปัจจัย) สามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 75.3 โดยมี 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 ตามลำดับ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ LO = 0.191 (Techno) + 0.185 (Structure) + 0.157 (Motivate) + 0.112 (Leader) + 0.092 (Admin) + 0.092 (Work) + 0.079 (Vision) + 0.060 (Develop)


 


                This research aimed to study the state of learning organizations in the private tertiary education institutions in the North, and to investigate the learning organizations of the private tertiary education institutions in the North with the empirical data. A series of questionnaires were used to survey factors related learning organizations of the private tertiary education institutions in the North with 689 participants. The collected data was subsequently analyzed by mean, standard deviation and multiple regression analysis. The finding of the research revealed that the 7 states of learning organizations in the private tertiary education institutions in the North were in a high level and all of the factors can predict 75.3% to learning organizations of the private tertiary education institutions. In addition, the 8 factors that influent toward learning organizations of the private tertiary education institutions in the North were statistically significant at the .01 and .05 in order and equation in standard score can be stated as follow  : LO = 0.191 (Techno) + 0.185 (Structure) + 0.157 (Motivate) + 0.112 (Leader) + 0.092 (Admin) + 0.092 (Work) + 0.079 (Vision) + 0.060 (Develop)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts