ผลการใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญสำหรับใช้ในมุมภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในวัฒนธรรม ทักษะสังคมและทัศนคติต่อ ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา (Effect of an English Extra Curriculum Package Focusing on Holidays and Festivals for Use in English Corner on English Communicative Abilities, Cultural Understanding, Social Skills, and English Language Attitudes of Elementary School Students)

Main Article Content

กัญญาพัฒน์ มามาตร (Kanyaphat Mamart)
บำรุง โตรัตน์ (Bamrung Torut)
เสงี่ยม โตรัตน์ (Sangiam Torut)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนด้านต่างๆ ทั้งภูมิหลังทางภาษาของผู้เรียนด้านทักษะการฟัง-พูด ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้านวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเกี่ยวกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญ และองค์ประกอบทั่วไปที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 2) พัฒนาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณณ์ 75/75 และ 3) ประเมินประสิทธิผลการใช้ชุดกิจกรรมฯที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด ความเข้าใจในวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญ ทักษะสังคม เจตคติที่มีต่อภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านท่ามะกา จำนวน 30 คนซึ่งได้มาด้วยความสมัครใจ ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการจำเป็น 2) ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญสำหรับใช้ในมุมภาษาอังกฤษ 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4)แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเกี่ยวกับวันหยุดและเทศกาลสำคัญ 5) แบบประเมินทักษะสังคม 6)แบบวัดเจตคติต่อภาษาอังกฤษ และ7)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบสถิติค่า t-test แบบ Paired-Samples t-test และ One-Sample t-test รวมถึงขนาดของผล (Effect size)


               ผลการวิจัยพบว่า


  1. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดอยู่ในระดับต้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงต้องการการพัฒนาทักษะย่อยการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รวมถึงควรเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเกี่ยวกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญ โดยในการดำเนินการจัดกิจกรรมควรมีสื่อการเรียนรู้ในลักษณะของสื่อผสมเพิ่มเติม และดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมงนอกเวลาเรียนในห้องปฏิบัติการทางภาษาหรือลานอเนกประสงค์

  2. ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ50/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75

  3. ประสิทธิผลการใช้ชุดกิจกรรมฯ มีดังนี้1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญ และคะแนนเฉลี่ยทักษะสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ่มาก (d=6.31, 7.70 และ 1.76 ตามลำดับ) ดังนั้น ลำดับที่ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด(P97.7) คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญ(P97.7) และคะแนนเฉลี่ยทักษะสังคม (P95.5) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าลำดับที่ของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมเท่ากับ 47.7, 47.7 และ 45.5 ลำดับที่ ตามลำดับ 3.2) คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีขนาดของผลมาก (d=0.82) อยู่ที่ลำดับที่ 79 (P79) ดังนั้น ลำดับที่ของเจตคติที่มีต่อภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าลำดับที่ของเจตคติที่มีต่อภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมเท่ากับ 29 ลำดับที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะห์ขนาดของผลมีค่าเท่ากับ 1.46 ซึ่งอยู่ที่ลำดับที่ 91.9 (P91.9) ดังนั้น ลำดับที่ของมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเท่ากับ 41.9 ลำดับที่

 


            This study was designed and carried out using research and development methods. The objectives of the study were 1) to explore and analyze basic information about English extra curriculum for use in English corner including students’ listening and speaking background, cultural understanding about holidays and festivals and other factors promoting learning English out-of-class, 2) to develop English extra curriculum package focusing on holidays and festivals for use in English corner and study the efficiency of the package to meet the criteria of E1/E2 = 75/75, which compared the average percentage of formative evaluation with summative evaluation, and 3) to investigate the effectiveness of English extra curriculum package focusing on holidays and festivals for use in English corner on English communicative abilities, cultural understanding, social skills, English language attitude of elementary students both before and after learning with the package including student’s satisfaction on the package.


               The sample was 30 elementary school students (grade 4-6) at Banthamaka School which joined the English club in the academic year 2018 by volunteering. Data were collected and analyzed by mean, standard deviation, Paired- Sample t-test, One-Sample t-test, and effect size.


            The findings were as follows;


  1. Students’ communicative abilities focusing on listening and speaking skills were at the basic level, they still needed to be developed their listening and speaking subskills including provided cultural understanding about holidays and festivals by using multimedia as learning materials and setting 2-3 hours a week after learning hours in English sound lab room or assembly hall.

  2. The developed English extra curriculum package focusing on holidays and festivals for use in English corner reached the efficiency by comparing the average percentage of formative evaluation (E1=79.50) with summative evaluation (E2=80.17) which was higher than the established requirement of 75/75

  3. After implementation of English extra curriculum package focusing on holidays and festivals for use in English corner, the findings were revealed as follows; 3.1) The average scores of English communicative abilities on listening and speaking skills, average scores of cultural understanding about holidays and festivals, and the average scores of social skills of sample in posttest were significantly higher than pretest scores at the 0.05 level and their effect sizes were very large (d=6.31, 7.70 and 1.76 respectively). Therefore, the percentile rank of average scores of English communicative abilities on listening and speaking skills (P97.7), average scores of cultural understanding about holidays and festivals (P97.7), and the average scores of social skills (P95.5) of sample after learning with the package were higher than sample’s average scores before learning with the package equaled 47.7th, 47.7th and 45.5th percentile rank, respectively. 3.2) The average scores of English language attitude before and after learning with the package was significantly different at the 0.05 level and its effect size was large d=0.82) Therefore, the percentile rank of average scores of English language attitude (P79) after learning with the package was higher than sample’s average scores before learning with the package equaled 29th percentile rank. 3.3) The average scores of students’ satisfaction toward the package after learning with the package was significantly different at the 0.05 level and its effect size was very large (d=1.46) Therefore, the percentile rank of average scores of students’ satisfaction toward the package (P91.9) after learning with the package equaled 41.9th percentile rank.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts