ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ ของนิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Factors Relating to Perception and Positive Attitude toward Attribution of Young Smart Farmer of Student in Agricultural Field at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus)

Main Article Content

วชิรศักดิ์ แก้วศรีสุข (Wachirasuk Gaewsrisook)
สุภาสิณี นุ่มเนียม (Supharsinee Numniem)
นิรันดร์ ยิ่งยวด (Nirun Yingyuad)

Abstract

                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตร 4 ปี ที่มีการเรียนวิชาเกี่ยวกับการเกษตรในหมวดวิชาแกน และวิชาเฉพาะ อย่างน้อย 21 หน่วยกิต จำนวน 376 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


               ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ร่วมกันทำนายการรับรู้คุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ของนิสิต ได้ร้อยละ 42.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลำดับตามร้อยละของการทำนาย คือ ความต้องการมีคุณลักษณะเกษตรปราดเปรื่องรุ่นใหม่  การสนับสนุนข้อมูลเรื่องคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่จากอาจารย์  และความใฝ่เรียนรู้ของนิสิต  และ 2) มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ร่วมกันทำนายทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ของนิสิต ได้ร้อยละ 34.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลำดับตามร้อยละของการทำนาย คือ ความต้องการมีคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่  ความใฝ่เรียนรู้ของนิสิต และการสนับสนุนข้อมูลเรื่องคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่จากอาจารย์ 


 


                This research aimed were 1) Studied factors related to the perception toward attribution of Young Smart Farmer of student in agricultural field at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, and 2) Studied factors related to positive attitude towards attribution of Young Smart Farmer of student in agricultural field at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The samples were Kasetsart University student at Kamphaeng Saen Campus, who learned in 4-year program that included courses on agriculture in core subjects and specific subjects, with at least 21 credits, 376 students, derived from multi-stage sampling. Collected data with rating scale questionnaire.  Statistics used in data analysis were mean, Standard Deviation, Pearson's correlation coefficient, and multiple regression analysis


               The results were as follow: 1) there were 3 independent variables together to predict the perception toward attribution of Young Smart Farmer of student at 42.5 percent with statistical significance at .01 level. Sorted by percentage of prediction, ie the demanded to have attribution of Yong Smart Farmer, Supported information about attribution of Yong Smart Farmer from teacher, and students’ pursuing learned.  And 2) there were 3 independent variables together to predict the positive attitude toward attribution of Young Smart Farmer of student at 42.5 percent with statistical significance at .01 level. Sorted by percentage of prediction, ie the demanded to have attribution of Yong Smart Farmer, students’ pursuing learned, and Supported information about attribution of Yong Smart Farmer from teacher.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts