อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The influence of Perceived Organizational Support affecting on In-Role Performance of employees in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Ayutthaya province)

Main Article Content

พงศกร เอี่ยมสอาด (Phongsakorn Amsa-ard)
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)

Abstract

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 465 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันองค์การ และความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และพบว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรกลางในอิทธิพลระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  และได้มีการอภิปราย สรุปผล รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต


 


                 This study aims to study the factors of Perceived Organizational Support (POS) affecting   on In-Role Performance. The Mediating Effect of Organizational Commitment. The sample are employees in Small and Medium Enterprises (SME) in Ayutthaya province. The 400 firms are collected the data by questionnaires and analyzed by multiple regression method. The results show that Perceived Organizational Support had a positive influence on Organizational Commitment. Organizational Commitment had a positive influence on In-Role Performance. In terms of the career commitment that had a mediating effect on the relationship between both dimensions of the Perceived Organizational Support and In-Role Performance. Finally, the implications of the finding and suggestions for future research are presented

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts