โปรแกรมวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย

Main Article Content

ศศิภา พูลบูลย์

Abstract

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณและยังคงได้รับความเชื่อถือในปัจจุบัน ซึ่งเข้ามามีบทบาทในสถาปัตยกรรมภายใน    ซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แสดงผลในลักษณะตัวเลขในตารางเก้าช่องซึ่งทำให้นักออกแบบภายในที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้งไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการทำงานได้และต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยก่อนกลับไปแก้ไขซึ่งทำให้เป็นการเสียเวลาในการทำงาน    งานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักออกแบบภายในนิยมใช้ในจัดวางการออกแบบภายในเบื้องต้น  เพื่อใช้วิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายใน (Preliminary Design ) ตามหลักฮวงจุ้ยจากและให้ข้อมูลฮวงจุ้ย ตั้งแต่ขั้นตอนการทำแบบร่างอันจะช่วยให้ประหยัดเวลาข้อมูลก่อนการออกแบบให้น้อยลงและลดการแก้ไขงาน

               การพัฒนาโปรแกรมเสริมใช้พื้นฐานภาษาคอมพิวเตอร์Rubyร่วมกับ SketchUp  Ruby API Application Programming Interface)  ในการสร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม SketchUpเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบจำลองของโปรแกรม SketchUp เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

                ผลที่ได้จากการพัฒนาคือ  โปรแกรมเสริม (Plugin)  ในโปรแกรมSketchUp ที่สามารถวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายใน (Preliminary Design) ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลฮวงจุ้ยก่อนการออกแบบและสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางการจัดวางโมเดลเฟอร์นิเจอร์จำลอง    หลังจากนั้นโปรแกรมทำการวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ยจากการใช้โทนสีเป็นสัญลักษณ์แทนที่แสดงบนพื้นผิวของแบบจำลอง  เพื่อเป็นแนวทางในปรับปรุงการจัดวางและออกแบบภายใน

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ