แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ำเสียสาธารณะโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธุ์อย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ

Main Article Content

นิธิวดี ทองป้อง

Abstract

บทคัดย่อ

การบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติแบบระบบพืชพันธุ์เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช (Phytoremediation) โดยการลำเลียงน้ำเสียจากอาคารและชุมชนลงในรางระบายน้ำเสียสาธารณะ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในงานภูมิทัศน์ การบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติแบบระบบพืชพันธุ์ในการบำบัดและกำจัดของเสียโดยวิธีการดูดซับ กำจัดสารปนเปื้อนในดินและลดปริมาณน้ำที่จะไหลซึมลงสู่พื้นดินนำมาปลูกในพื้นที่ ดังนั้น ในงานออกแบบและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งจะต้องคำนึงถึงทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ในเชิงสุนทรียภาพและความสวยงาม เพื่อช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมและความจรรโลงใจของมนุษย์ การเลือกใช้และคัดสรรชนิดหรือกลุ่มของพืชพันธุ์ที่จะนำมาปลูกบริเวณรางระบายน้ำจึงมีความสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อนักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์และคนในสังคมหรือชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุนทรียภาพ (Aesthetic) ต่อการรับรู้ทางทัศนาการ (Vision)

บทความนี้ได้ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มพืชพันธุ์ที่นิยมใช้ปลูกเพื่อการบำบัดน้ำเสียบริเวณรางระบายน้ำก่อนที่จะถูกลำเลียงไปสู่บ่อบำบัดของชุมชนต่อไป โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งประเภทของพืชพันธุ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะเกี่ยวกับทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่างและรูปทรง และหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน ความขัดแย้ง สัดส่วน ความสมดุล การย้ำให้เกิดจุดเด่น การซ้ำ ความหลากหลาย และทิศทาง โดยมีหลักการของเอกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ (Transition) มิติ (Dimension) ภาพสะท้อนและเงา ผลลัพธ์ของบทความนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบโดยใช้ตารางพืชพันธุ์ของบทความนี้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 

 Abstract

The natural process of wastewater treatment using plant system is a process focusing on phytoremediation by taking the wastewater off the buildings and community to the public waste watercourse on the purpose of eliminating the contaminant and decreasing the quantity of wastewater flowing through the land, generally seen in any landscape design. To achieve this process, both perspective or aesthetic landscape and beauty together with the appropriate kind of plant selected must be concerned by the landscape architects or anyone involved to create the aesthetic vision and to support the good and sustainable environment for the community.

This paper was done to study, collect, analyze and classify the plants suitable for growing in the area of the waste waterway to help treat wastewater before reaching the communities’ wastewater treatment pond by the methods of qualitative research along side with the art theory of element of art including dot, line, color and shape/form and then the art composition like harmony, contrast, proportion, balance, emphasis, repetition, variety and direction but the most important thing of all is the unity to provide the transition and dimension. As a result, the table of classified plants reviewed in this paper can be practically used for such landscape design purpose.

 

 

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ
Author Biography

นิธิวดี ทองป้อง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิธิวดี ทองป้อง
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มือถือ 0859262400
e-mail: tnitiwadee@kku.ac.th