สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขในครอบครัว

Main Article Content

นวลฉวี ประเสริฐสุข

Abstract

บทคัดย่อ

                 ครอบครัวที่เป็นสุขเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมที่เป็นสุข เพราะครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมความเป็นตัวตนของสมาชิกในครอบครัว ความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย  ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือ การสื่อสารในครอบครัว ซึ่งในบทความนี้ได้นำเสนอรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการสื่อสารของ MC Leod และ O’Keefe ที่มี 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบเห็นพ้องต้องกัน แบบเปิดเสรีทางความคิด แบบปกป้อง และแบบปล่อยปละละเลย และ 2) รูปแบบการสื่อสารของ Epstein และคณะ ที่มี 4 รูปแบบ ได้แก่  การสื่อสารที่มีเนื้อหาชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมาย    การสื่อสารที่มีเนื้อหาชัดเจนแต่ไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย   การสื่อสารที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจนแต่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย   การสื่อสารที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจนและไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย 

                 ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันในครอบครัวจะส่งผลต่อสมาชิกครอบครัวในลักษณะต่างๆ ทั้งสุขหรือทุกข์ก็ได้ สมาชิกครอบครัวจึงควรเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งก็คือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์หรือการสื่อสารทางบวก

                

คำสำคัญ  :  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว  ความสุขในครอบครัว

 

Abstract

              Happy family is an important foundation of the happy society because the family members are socialized by family. Family communication is an important factor affecting family happiness. There are two family communication patterns in this article, thoughts from Mc Loed & O’ Keefe and Epstein et al. According to Mc Loed & O’Keefe, there are consensual, pluralistic, protective and laissez-faire. According to Epstein et al. proposed the following patterns; clear and direct communication, clear and indirect communication, masked and direct communication, masked and indirect communication.

         

         Different communication patterns will affect family members in different manners, happiness and unhappiness. So, family members should select the family communication pattern which supports the understanding of each other and everyone will be happy. This is construct communication or positive communication.

 

keywords :  construct communication, family communication pattern, family happiness

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ