ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีสอน Big Six Skills เรื่อง หลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

ดวงพร เพ็ชร์แบน
น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน Big Six Skills เรื่องหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน Big Six Skills เรื่องหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่กำลังศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 30 คน จากการสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีสอนแบบ Big Six Skills เรื่อง หลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   2) ระบบบริหารจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Big Six Skills เรื่อง หลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักและ

วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีสอนแบบ Big Six Skills เรื่อง หลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

               สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ ค่าที (t-test แบบ Dependent)

               ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีสอน Big Six Skills หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน Big Six Skills พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52

 

Abstract

               The purposes of this research were 1) to compare students’ pretest and posttest learning achievement with blended learning by using big six skills teaching method, and 
2) to study students’ satisfaction on blended learning by using big six skills teaching method. The sample used in this study consisted of 30 the mathayomsuksa 2 students, in second semester of academic year 2014 by cluster sampling.

               The research instruments  were : 1) lesson plans on blended learning by using
big six skills teaching method, 2) learning management system by using big six skills teaching method.,3) an achievement test on principles and problem solving process in information technology, and 4) questionnaire of satisfaction of the effect of blended learning by using big six skills teaching methods in principle and problem solving in information technology of mathayomsuksa 2 students. The data analysis were mean, percentage, standard deviation, index of item objectives congruence, the difficulty of the test, the discrimination of the test, t- test dependent.

               The results of the research were as follows:

               1) The students’  posttest of the learning achievement of blended learning by using big six skills teaching method was higher than pretest at .01 level of significance.

               2) The students’ satisfaction toward of blended learning by using big six skills teaching methods in principle and problem solving in information technology was at high level , the Mean and S.D. were 4.50, and 0.52.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ