ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ฤทัยรัตน์ แสนศิลา
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 86 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Proportional stratified random sampling) เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

               ผลการวิจัยพบว่า

               1)  การศึกษาระดับปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D = .60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร   ( = 3.98, S.D = .60) ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ( = 3.97, S.D = .58) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ( = 3.94, S.D = .63) ด้านความพร้อมของระบบงาน ( = 3.85, S.D = .55) ด้านความชัดเจนของกลยุทธ์ ( = 3.83, S.D = .61) ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร ( = 3.80, S.D = .59) และด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ( = 3.69, S.D = .61)

             

2)            การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง

อาเซียน ได้แก่ ปัจจัยด้านความพร้อมของระบบงาน (system) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร (Skills) ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร (Structure) และ ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Shared Values) สามารถทำนายความเป็นพลเมืองอาเซียน ได้ร้อยละ 64.7 (R2 = .647) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3)  การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.71, S.D = .57) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คุณลักษณะด้านเจตคติ มากที่สุด โดยมีค่า ( = 3.93, S.D = .58) รองลงมาคือ ด้านทักษะ/กระบวนการ โดยมีค่า ( = 3.71, S.D = .51) และด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.48, S.D = .61)

 

Abstract

               The research objective of this study were 1) to study the level factors of education management of High School in Bangkok Metropolitan School, 2) to study the factors of education management that affected to the ASEAN citizens of High School Students in Bangkok Metropolitan School and 3) to study the characteristics of ASEAN citizen of High School students in Bangkok Metropolitan School. The samples of this research were 86 Bangkok Metropolitan School. The respondents were deputy director for academic affairs division and teacher group learning, social studies, religion and culture. The sampling size calculated by using table for determining size of Krejcie and Morgan and selected by proportion stratified random sampling. The research tool and data collection were questionnaire. The data were analyzed by frequency distribution, percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.) and stepwise multiple regression analysis.

               The results of this research were as follow:

               1.  The study level  factors of education management of High School in Bangkok Metropolitan School found that, overall in the high level ( = 3.87, S.D = .60) and considering in each factor found that all high level. By the ranked from highest to the lowest are; staff ( = 3.98, S.D = .60), shared values ( = 3.97, S.D = .58), style ( = 3.94, S.D = .63), system ( = 3.85, S.D = .55), strategy ( = 3.83, S.D = .61), structure ( = 3.80, S.D = .59) and skills ( = 3.69, S.D = .61).

               2.  The characteristics of ASEAN citizen of students in Bangkok Metropolitan School found that, overall in the high level (= 3.71, S.D = 57). By the ranked from highest to the lowest are; attitudes with value (= 3.93, S.D = .58), skills / processes with value (= 3.71, S.D = .51) and knowledge showed the least (= 3.48, S.D = .61).

3.             The study of education management that affected to ASEAN citizen of students in Bangkok Metropolitan School found that there are four factors that affected to ASEAN citizen include the system, skills, structure and shared values which could totally explain the dependent variables at 64.7% (R2 = .647) at level of statistical significance. 05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ