การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ศิรประภา จังพานิช

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85               2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ของโรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยาที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน(t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

            ผลการวิจัย พบว่า

               1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.80/84.48 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.             นักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผลการเรียนรู้หลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

               3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภาพประกอบ รองลงมา ด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ และด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา ตามลำดับ

 

Abstract

                    The purposes of  research were to: 1) develop learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa 1 students, to have the efficient criterion, at the percentage of 85.00/85.00 2) compare the students’ learning outcome between the students’ tested pretest and posttest using learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading, and 3) study the  mattayomsaksa 1 opinions about learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa 1. The sample of this research consisted 35 students from the class of  Mathayomsuksa 1/3 studying in the semester during the academic year 2014 in Wat Rai Khing wittaya School.The instruments employed to collect data were: 1) learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa 1 students 2) lesson plans 3) Achievement test toward a pre-test and a post-test  of using learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa1 students 4) a questionnaire inquiring the students’ opinions on learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa 1 students. The collected data was analyzed by mean () standard deviation (S.D.) t-test dependent and content analysis.

               The findings of  the  research  were  as  follows :

               1.  The efficiency of learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa1 students, was found at the percentage of 88.80/84.48, which was in accordance with expected efficient criterion.

               2.  The statistical significance of the students’ learning outcomes between before and after using learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa 1, was at .05 which the students’ learning outcomes after using the book was higher than before. 

3.             The students revealed their positive opinions about learning area of social studies, religion and culture Choom Chon Kon Rai Khing Book, a supplementary reading for mattayomsaksa 1, at the highest level arranges in order from highest to lowest as followed : illustrations, appearance and typing, exercise, value and benefits, contents and language using respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ