การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ปวีณา วิชนี
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
สพลณภัทร ศรีแสนยงค์
ลักษณ์มงคล ถาวรณา

Abstract

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Dependent sample และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 75 โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ one sample 

              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

              1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน/เทคนิคเกม/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา

 

Abstract

               The objectives of this research were to study learning achievement in biology on “Kingdoms of Life " using Brain - Based Learning (BBL) with games for matthayomsuksa 4 students. The sample for this research consisted of 36 matthayomsuksa 4 students from Rayongwittayakom school in the first semester of 2014. The sample was randomly selected for the experimental group using cluster random sampling. The research instruments were the lesson plans using Brain - Based Learning (BBL) with games teaching on Kingdoms of Life , biology learning achievement test in biology observation. The data were analyzed by comparing the difference between pre-test and post-test mean scores of learning achievement in biology with dependent samples t-test and comparing the difference between post-test mean scores and criterion of learning achievement in biology with one sample t-test.

                             

                              The research findings were summarized as follows:

                              1.  The post-test mean scores of biology learning achievement of matthayomsuksa 4 students after using Brain - Based Learning (BBL) with games teaching were higher than pre-test mean scores of that at the statistically significant .05 level

 

               2.  The post-test mean scores of biology learning achievement of matthayomsuksa 4 students after using Brain - Based Learning (BBL) with games teaching were higher than 75 percent criterion at the statistically significant .05 level.

 

Keywords: Brain - Based Learning (BBL)/ Game/learning achievement in biology

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ