ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง
นรินทร์ สังข์รักษา

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) ศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ การวิจัย ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 10 คนและสนทนากลุ่ม จำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านตัวผู้เรียน ด้านตัวครูผู้สอน ด้านครอบครัว และด้านโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ปัจจัย

ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านโรงเรียน มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สมการพยากรณ์แสดงในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษฯ = -.228 + .572ด้านตัวผู้เรียน( ) + .232 ด้านครอบครัว( )+ .122ด้านโรงเรียน( )

               4.แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า  1)ผู้เรียน ควรเร่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ 2)ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน 3)โรงเรียนควรมีการบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปสอนในรายวิชาอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย 4)ผู้ปกครองควรให้การดูแลโดยการให้เวลาและสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานมาก

 

Abstract

               The goals of the research: 1) To study ability level to use English following the learning skills in the 21thcentury. 2) To compare the ability to use English following the learning skills in the 21thcentury classifying by personal character. 3) To study the factors that support the ability to use English following the learning skills in the 21thcentury. 4) To study the methods that can improve English learning following the learning skills. In this research, the Mixed Method Research is used by collecting qualitative and quantitative information. There are 400 people who are selected by Multi-Stage Random Sampling in the sample groupand the instrument is a questionnaire. The second procedure is qualitative research. The In-depth Interview with 10 main informants and a Focus Group Discussion with 5 people by Purposive Selection method are used. The data is gathered and this quantitative data is analyzed by using package software. The statistical methods that are used in this research are percentage, mean, standard deviation (s.d.). t-test, analyzing Perason’s product moment correlation coefficient, analyzing stepwise multiple regression, and analyzing quantitative data by content analysis.

               Research’s Results: 1) The ability’s level to use Englishfollowing the learning skills in the 21thcentury is moderate. 2) The factors that affect the English usage abilityfollowing the learning skills in the 21thcentury show that the supporting factors: learners, teachers, family and schools, relate to the English use ability following the learning skills with the statistical significance level .01.3) The analysis stepwise multiple regression shows that learner factor, family factor and school factor multiply relate to the ability to use English following the learning skills with the statistical significance level .001. The equation can be presented in raw scores:

               The ability to use English following the learning skills = -.228 + .572 of learner factor (X1) + .283 of family factor (X3)+ .122 of school factor(X4)

4) The development methods for teaching English show: 1) Learners should be urged to find English important. 2) Instructors should be trained to develop their teaching methods. 3) Schools should integrate English into other subjects. 4) Parents should pay more attention to their children and support the use of English.

Keywords: Ability to use English / The  century learning skills / Entrance to ASEAN Economic Community

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ