กลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษา

Main Article Content

โมไณย อภิศักดิ์มนตรี

Abstract

บทคัดย่อ

 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบกลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อทราบลักษณะการใช้กลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 3) เพื่อยืนยันลักษณะการใช้กลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 100 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวม 100 คน และรองผู้อำนวยการ 4 คน รวม 400 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ฐานนิยม (mode) และการทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square test) และKendall coefficient of concordance

            ผลการวิจัย พบว่า 1. มีกลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 กลวิธาน ทางผู้วิจัยจึงได้นำเสนอกลวิธานจำนวน 20 กลวิธาน ดังนี้ 1) การเก็บกด  (Repression) 2) การบิดเบือนความจริง (Rationalization) 3) การซัดทอดผู้อื่น (Projection) 4) การเคลื่อนย้าย (Displacement) 5) การทำปฏิกิริยาตรงข้าม (Reaction Formation) 6) การถดถอย (Regression) 7) การแยกตัวเองตามลำพัง (Isolation) 8) การฝันเฟื่อง (Fantasy) 9) การทดเทิด (Sublimation) 10) การเลียนแบบ(Identification) 11) การปลดเปลื้อง (Undoing) 12) การคาดการณ์ (Anticipation) 13) การเห็นประโยชน์ผู้อื่น (Altruism) 14) อารมณ์ขัน (Humor) 15) การกดระงับ (Suppression) 16) การใช้เชาวน์ปัญญา(Intellectualization) 17) การชดเชย (Compensation) 18) การปฏิเสธ (Denial) 19) การแสดงออกด้วยการกระทำ (Acting out) 20) ความก้าวร้าวโดยอ้อม (Passive aggressive) 2. ลักษณะการใช้กลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พบว่า กลวิธานในการป้องกันตัวของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า กลวิธานที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ กลวิธานที่ 13 การเห็นประโยชน์ผู้อื่น (Altruism)  ยกเว้นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้อที่ 3 ด้าน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล กลวิธานที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ กลวิธานที่ 12 การคาดการณ์ (Anticipation) และ3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการยืนยันความเหมาะสมของผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาให้ความเห็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การนำไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ โดยมีความเห็นที่สอดคล้องกัน คือเห็นด้วยกับผลงานวิจัยที่ผู้วิจัยนำเสนอ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยม

 

คำสำคัญ: กลวิธานในการป้องกันตัว, ผู้บริหารสถานศึกษา, มาตรฐานตำแหน่ง

 

Abstract

               The purposes of this research were 1. to know the Defense Mechanisms of School Administrators 2. to know the characteristics of the Defense Mechanisms of School Administrators following by Standards for Headmaster 3. to confirm the characteristics of the Defense Mechanisms of School Administrators following by Standards for Headmaster. The samples consisted of 100 schools in the secondary educational service area office. The respondents were a school director totally 100 people  and all of  4 deputy directors totally 400 people, totally 500 people. The research instruments were the structured interview and the survey form.  The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mode, Chi-Square test, Kendall coefficient of concordance.

               The results of this research found that :

               1.  There were 20 Defense Mechanisms included 1) Repression 2) Rationalization 3) Projection 4) Displacement 5) Reaction Formation  6) Regression 7) Isolation 8) Fantasy 9) Sublimation 10) Identification 11) Undoing 12) Anticipation 13) Altruism 14) Humor 15) Suppression16) Intellectualization 17) Compensation 18) Denial 19) Acting out 20) Passive aggressive

               2.  The characteristics of the Defense Mechanisms of School Administrators following by Standards for Headmaster found that; the most chosen Defense Mechanism was 13th Defense Mechanism (Altruism), excepted the 3rd of the standard preparation and curriculum development. The process of learning to develop innovative media and technology in education, supervision and performance evaluation; the most chosen Defense Mechanism was 12th (Anticipation).

               3.  The data analysis from confirmed suitability of this research and the results

data analysis from verified by experts that given the appropriate feasibility accuracy utilization, suggestions were correlative with the results of the researcher presentation. These data can be used as background information to develop and promote the quality of management schools.

KEY WORD: Defense Mechanisms, of School Administrators, Standards for Headmaster

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ