การให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวแบบดาร์กทัวร์รึซึ่ม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวแบบดาร์กทัวร์รึซึ่ม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแนวสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็นแนวสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่าง ๆ และภาคเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 17 คน ผลการวิจัย พบว่า Dark Tourism เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นการไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแคว ช่องเขาขาด สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถ้ำกระแซ และทางรถไฟสายมรณะ โดยการนำเสนอการท่องเที่ยวแบบ Dark Tourism ของจังหวัดกาญจนบุรี ควรจะนำเสนอในรูปแบบของการสะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนและผลเสียจากสงคราม ไม่ควรแสดงถึงความโหดร้าย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการประณามอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ยังควรที่จะนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งให้รู้ว่าเป็นอดีต เป็นบทเรียนที่ไม่มีใครไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่ควรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก ให้มันเป็นแค่ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวความเป็นมาว่าจุดกำเนิดจากอะไรและเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้กล่าวโทษใคร เป็นต้น สำหรับในส่วนของการตลาดเชิงรุกของจังหวัดกาญจนบุรี ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีการจัด Road Show เพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการของจังหวัดไปพบกับผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังมีงาน Consumer Fair งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย จัดขึ้นเพื่อให้ไปนำเสนอสินค้าของแต่ละที่ให้กับผู้ซื้อโดยตรง เป็นต้น และหากพิจารณาถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ำ เพื่อรักษาลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเก่าไว้นั้น ควรที่จะให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึงว่าช่วงนี้มีงานเทศกาลนี้ ในฤดูกาลต่าง ๆ  มีที่ใดที่เป็นจุดเด่นน่าไปเที่ยว ควรที่จะประชาสัมพันธ์ออกไป ตลอดจนต้องมีความตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ 

รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้ จะเป็นสิ่งที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาถึงกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวแบบ Dark Tourism นั้น ควรจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของการท่องเที่ยวที่จำกัด โดยที่รูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Dark Tourism ไม่ควรที่จะนำเสนอในลักษณะโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, ดาร์กทัวร์รึซึ่ม, กลยุทธ์การตลาด

 

Abstract

               The research patterns meaning and Strategy of dark tourism marketing in Kanchanaburi, Thailand aimed to study patterns meaning and Strategy of Dark Tourism Marketing in Kanchanaburi. This research was qualitative research, the tools was the in-depth interview form that was the semi-structured interview form. The key informant was the 17 specialist of tourism include Government agencies, Organizations, private sector, Academician, Educational institution.

               The result found that Dark Tourism was the new style of Tourism, was the travels to the Locals have learned from the loss, accident and mortal danger. Kanchanaburi had a lot of the tourist attraction in this style include Bridge on the River Kwai, Hellfire Pass, Chong-Kai War Cemetery Khao Poon, Allied soldiers cemetery don rak, Chaichumponchanasongkarm temple, Krasae Cave and Death Railway. The presentation of Dark tourism in Kanchanaburi should be presented in the form of reflecting the bad, and the effects of war. Shouldn’t present the cruel. Otherwise, it will become to condemn the other countries. Should to tell  the story what and how that made the war happen. But do not condemn anyone, etc.

               The Aggressive marketing of Kanchanaburi. Tourism Authority of Thailand will be held Road Show to promote sales. In order to provide the operator of the province to meet customers. In addition, still have many events such as consumer fair, weekday extraordinary, the Thailand tourism that held to present the products of individual to the customers directly etc. Considering the strategies used to attract tourists to repeat purchase. To treat the old customers. Should to provide the clear and thorough information for the travelers that in what period has what festival, in what seasons where the suitable places to travel is. 

Keywords: Tourism, Dark Tourism, Marketing Strategy. If considering to the marketing Strategy of Dark Tourism should be set the tourist route thoroughly as possible within a limited period of tourism. And the format of Dark Tourism shouldn’t be presented in such attacks either party.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ