การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS

Main Article Content

เสาวภา ช่วยแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ก่อนเรียนและหลังเรียน และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จำนวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน

               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t – test แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

               1.  แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.33/83.92

               2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

               3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS ในภาพรวมในระดับมาก

 

Abstract

               The purposes of this research were to: 1) develop of comprehensive reading ability for grade 3 students using reading exercises with KWLH PLUS technique to meet the selected standard afficient  80/80, 2). compare  comprehensive  reading ability for grade 3 students  using  reading  exercises  with  KWLH PLUS technique for grade 3 students and the posttest,and 3). study grade 3 students’ opinions  towards learning using reading exercises with KWLH PLUS technique. The samplewere 30 grade 3 students of Bantaichang Municipal School in Phangnga. The experimental design was One Group Pretest  Posttest  Design.

               The research instruments were lesson plan for grade 3 students, reading exercises with KWLH PLUS technique, comprehensive reading ability test and a questionnaire for grade 3 students using reading exercises with KWLH PLUS technique. The data were analyzed by percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.

               The results of this research were  as  follow :

               1.  The efficiency of reading exercises with KWLH PLUS technique was at 83.33/83.92.

               2.  The posttest reading exercises with KWLH PLUS technique was higher than the pretest, there was a significant difference between at the 0.01 level.

               3.  The grade 3 students’ opinion towards learning using reading exercises with KWLH PLUS technique were at high agreement level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ