ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

นิศากร แสงสว่าง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3)  เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ที่ได้จากการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1)สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรม จำนวน 8 บทเรียน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 3) แบบทดสอบวัดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test แบบจับคู่เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อ                                                              

              

               ผลการวิจัยพบว่า                                                                              1.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ78.45/80.86 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75                                             

2.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                      

3.  ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                                                          

4.  นักเรียนมีความเห็นที่ดีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรม

 

Abstract

               The purposes of this research were  1) to construct and test the effectiveness of English computer assisted language learning focusing on ethical folktales for Pratomsuksa six students of Sakolwittaya School, Sampran district, Nakhon Pathom province;  2) to compare students' English reading abilities before and after using CALL focusing on ethic folktales;  3) to compare students' moral awareness before and after using the CALL focusing on ethic folktales;  4) to study students' opinions toward the CALL focusing on ethic folktales. 

               The sample consisted of purposively selected 30 sixth grade students of Sakolwittaya School, Sampran district, Nakhon Pathom province during the academic year 2014. The instruments used for this experiment were 1) 8 lessons of CALL focusing on ethical folktales. 2) English reading achievement test, moral awareness achievement test. 3) A questionnaire asking the subjects' opinions on the CALL were used for data collection. The paired-sample t-test was used for data analysis in order to assesses the students' English reading abilities and moral awareness before and after using the CALL. In addition, the mean and standard deviation of questionnaire scores were used to evaluate the students' opinion toward the constructed materials.       

            The results of the study were as follows:                                       1. The effectiveness of the English CALL focusing on ethical folktales was 78.45/80.86 percent. This means that the effectiveness of the CALL focusing on ethic folktales was at the acceptable level 75/75.

2. The students' English reading abilities after using the English CALL focusing on ethical folktales scored significantly higher than before using the CALL focusing on ethical folktales (p < .05)                                                     

3. The students' moral awareness after using the CALL focusing on ethical folktales scored significantly higher than before using the CALL focusing on ethical folktales    (p < .05)                 

4. The students' opinions toward the English CALL focusing on ethical folktales were highly positive.        

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ