ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม

Main Article Content

บุญแต่ง ผุสดี
สมหญิง เจริญจิตรกรรม

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 2) เพื่อศึกษาผลการสร้างชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนที่เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการสร้างชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 3) ระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5)แบบประเมินผลงานการสร้างชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลการวิจัยพบว่า

               1.พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ในระดับดี ( µ = 4.48 และ σ = 0.50)

               2. ผลการสร้างชิ้นงานโดยการออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) อยู่ในระดับดี มีผลคะแนนร้อยละ 92.32 และ ผลการสร้างชิ้นงานโดยการออกแบบสื่อโปสเตอร์ อยู่ในระดับดี มีผลคะแนนร้อยละ 84.56

              3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (µ = 4.63 และ σ = 0.45)

 

Abstract

               The objectives of this study were. (1) to study the behavior of knowledge sharing with Computer Graphic Subject, Mathayom Suksa 4/11 English-Art Program, (2) to study the result of creating the effect of Blended Learning Activity of Computer graphic subjct, and (3) to study the satisfaction of students who used Blended Learning activity in Computer graphic subject. The population in the study was 30 Mathayom Suksa students from 4/11 English –Art Program of Sarasas witaed Bangbon School in Computer Graphic Subject ,2nd Semester Academic Year 2014.

               The instrument used were : (1) interview guides, (2) lesson plan for Blended Learning activity in  Computer graphic Subject, (3) Learning Management System (LMS) for online social media network activity, (4) Knowledge sharing evaluation form, (5) Computer Graphic Design evaluation form, and (6) Satisfaction evaluation form on Blended Learning of Computer graphic.

               Research finding were as follows :

               1. The Knowledge Sharing activity in Blended Learning of  Computer graphic was in a good level (µ = 4.48 and σ = 0.50)

               2. The result of creating symbol (logo) was in a good level. The score was 92.32 and the result of designing posters was in a good level.The score was 84.56

               3. The satisfaction of students who learned from Blended Learning activity to improve the works in Computer Graphic Subject was in the best level (µ = 4.63 and σ = 0.45)

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ