การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ กับการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ

Main Article Content

มนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ และกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือกับกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) ศึกษาผลการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ และกลุ่มนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ  4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ปีการศึกษา  2557 จำนวน 70 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ 3) บทเรียนอีเลิร์นนิง 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ และแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ 6) แบบประเมินผลการทำงานร่วมกัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือและกลุ่มที่เรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01     2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือกับกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3) ผลการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับดี (  = 4.08, S.D = .312) และผลการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับดี    (  = 4.10, S.D = .196) 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.78, S.D = 0.475) และความคิดเห็นของนักเรียนการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.60, S.D = 0.673)

 

Abstract

               The purposes of this research were 1) compare students pretest and posttest study by cooperative learning and study by blended learning with cooperative learning. 2) compare students posttest between cooperative learning and blended learning with cooperative learning.  3) study the group work skills after learning by cooperative learning and study the group work skills  after learning by blended learning with cooperative learning. 4) study student opinion cooperative learning and blended learning with cooperative learning. The sample is students of mathayomsuksa 4 at Prathandongrungwittayakan school academic year 2014. 70 students derived from purposive sampling.

               The research instruments were 1) lesson plan on cooperative learning. 2) lesson plan on blended learning with cooperative learning. 3) e-Learning for blended learning with cooperative learning. 4) the learning achievement test. 5) questionnaire from on students opinion cooperative learning and blended learning with cooperative learning. 6) evaluation from group work skills. The data analysis was mean, percentage, standard deviation, and t- test dependent,    t-test independent.

               The results of the research were as follow :

                    1) Posttest of the learning achievement from the cooperative learning group and the blended learning with cooperative learning was higher than pretest at .01 level of significance.

                    2) Posttest of the learning achievement between cooperative learning and blended learning with cooperative learning the result showed significance difference at .05.

                    3) Student group work skills learning by cooperative learning was good level  (   = 4.08, S.D = .312) and Student group work skills learning by blended learning with cooperative learning was good level (  = 4.10, S.D = .196)

                    4) Student opinion study by cooperative learning was high level (  = 4.78, S.D = 0.475) and student opinion study by blended learning with cooperative learning was high level (  = 4.60, S.D = 0.673)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ