การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

Main Article Content

รัตนาภรณ์ คชมะเริง
สุนันทา วีรกุลเทวัญ

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น และ 2) พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 337 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและมีวิธีดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

               ผลการวิจัยพบว่า

               1. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการบริการที่ดี และด้านการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ยังพบว่า ระดับสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ในภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก

            2. หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการพัฒนา

สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดี และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นจริง

 

คำสำคัญ : หลักสูตร , สมรรถนะ , ข้าราชการท้องถิ่น

 

Abstract

            The purpose of this research were 1) to study competency for enhancing the essential of local administration officer. 2) developing of the curriculum for enhancing the essential competency of local government officer. Subjects for the study were 337 by stratified random sampling of the local administrators officer. The research tool was a questionnaire designed for purposes of the research. The data obtained were then analyzed by employing descriptive statistics, percentage mean and two steps on this research as follows. 1) study competency for enhancing the essential of local administration officers. 2) developing of the curriculum for enhancing the essential competency of local government officers.

               The research results revealed that :

               1.  There were 5 competency for enhancing the essential of local administration officers : Achievement Motivation , Integrity , Expertise , Service Mind , Teamwork. Also, the competency for enhancing the essential of local administration officer both as a whole and in each aspect were at high level.

               2.  There were 5 curriculum for enhancingthe essential competency of local government officers : curriculum for development to achievement Motivation , curriculum for development to integrity , curriculum for development to expertise , curriculum for development to service mind , curriculum for development to teamwork. so, The overall congruence of the training curriculum was found by majority specialist.

 

Key Word (s) : Curriculum , Competency , Local Government Officer.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ