รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง

Main Article Content

วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล
ธีะศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ

Abstract

บทคัดย่อ

          งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการทำงานของสภาองค์กรชุมชนต้นแบบ ที่ใช้ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างไร เพื่อสังเคราะห์เป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆได้ โดยใช้พื้นที่ของสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล 3 พื้นที่ เป็นกรณีศึกษา และการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นปรากฏการณ์จริงจากกรณีศึกษา วิเคราะห์ว่ามีจุดเริ่มต้นจากสาเหตุอะไร มีกระบวนการอย่างไร และอาศัยทุนทางสังคมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไร แล้วจึงสังเคราะห์เป็นรูปแบบเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของการเมืองภาคพลเมือง ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนำทุนทางสังคมไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของตำบลต้นแบบสามารถวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน และสังเคราะห์เป็น Citizen Model ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 C (Context) ขั้นการศึกษาบริบทตนเองโดยอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเป็นที่ไว้วางใจชองชุมชนชักชวนเข้ามาร่วมเรียนรู้ จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ขั้นตอนที่ 2  I (In Put) การสร้างเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนส่วนรวม โดยอาศัยทุนทั้งจากภายในและภายนอก ขั้นตอนที่ 3 T (Team Work) การสร้างทีมงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัว เครือข่ายของภูมิปัญญาของคนในชุมชนเชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานอย่างเป็นระบบอย่างสอดประสานกันเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน ขั้นตอนที่ 4  I (Indicator) การสร้างเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะขจัดความขัดแย้งของชุมชน โดยอาศัยการยอมรับจากองค์กรภายนอก ขั้นตอนที่ 5 Z (Zeal) การสร้างความกระตือรือร้นเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและตั้งใจทำงานเพิ่มมากขึ้นในภาระงาน ขั้นตอนที่ 6 E (Evaluation) การร่วมกันติดตามประเมินผลการทำงานว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น อุปสรรคคืออะไร แผนงานที่วางไว้เกิดความติดขัดตรงไหน จะได้นำผลการประเมินดังกล่าวไป

ปรับปรุง การทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนที่ 7 N (Normal)  การสร้างอุปนิสัยที่ประกอบด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกกระบวนการไม่สามารถแยกกันได้อย่างเด็ดขาดแต่สามารถทำงานสอดประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ  รูปแบบ, ทุนทางสังคม , การเมืองภาคพลเมือง, สภาองค์กรชุมชน

 

Abstract

            This research aimed to study lesson learned on the performance of model community organization council which applied social capital to promote civil politics to strengthen local community and to synthesis the pattern of social capital application whichpromoted civil politicsso that it could effectively apply to other communities. The researchused 3 community organization councils in the level of district as a case study and was Qualitative Research that focused on the actual phenomenon from case study and analysis through the cause, process including social capital integration in community participation approach and then synthesis the pattern of civil politics identity. According to the research results found that the social capital application which promoted civil politics in model district was able to divide in 7 steps of CitizenModel as follow; Step 1 C (Context) study community context through strong and weak pointanalyzing by visioning community leader who received trust from community, Step 2 I (In Put) Goal creation to solve community problem which adopted external and internal capital, Step 3 T (Team Work) team work establishing  through using relationship among family and between family including network of wisdom person in community to connect tocommunity strengtheningso that it would create high effectiveness in term of performance and also establishing work systematic, Step 4 I ( Indicator) Set up of measurement and indicators to get rid of community conflict  by using the acceptance of  external organization, Step 5 Z (Zeal) create enthusiasm to promote responsibility and willing to the work Step 6 E (Evaluation) monitoring and evaluating to acknowledge which process has a problem or what is a challenge including is there any obstacles in the planning so that it could improve performance and also ensure effectiveness  Step 7 N (Normal) behavior forming which consist of public responsibly and awareness through practical doing. Those steps which mentioned above couldn’t be completely separated but have to be combined and work well together. 

 

Key Word:  Model, Social capital, Civil Politics, Community Organization Councils 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ