การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus

Main Article Content

วันวิดา กิจเจา
อธิกมาส มากจุ้ย

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จำนวน 40 คนที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ เรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent

               ผลการวิจัยพบว่า

               1.  ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

คำสำคัญ:  การอ่านจับใจความสำคัญ / ผลสัมฤทธิ์การเรียน / การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus

 

Abstract

            The objectives of this research were :  1) to compare the achievement in reading and understanding the importance of   Mathayomsuksa 1 students  before and after learning  the STAD technique cooperative learning with KWL Plus   2) to study Mathayomsuksa                           1 students  learning STAD technique cooperative learning with KWL Plus samples used in this study are students from Mathayomsuksa 1/2 who are studying. semester 22014 Thailand Samut Sakon  Omnoisophonchanooprathum School consisted of the 40 students which is derived from a simple random sampling by means of a lottery.The instrument used in this study were: 1) Comprehensive Reading Skill’s lesson plans; STAD technique cooperative learning with KWL Plus 2) Comprehensive Reading Skill’s test 3) Survey of students per classroom. STAD technique cooperative learning knowledge combined with KWL Plus analyzed  using mean (), standard deviation (SD), t test (t-test) is not independent (Dependent).

               The results of the study showed that  

               1.  The average scores of Learning achievement with the Comprehensive Reading Skill’s through STAD technique cooperative learning with KWL Plus of Mathayomsuksa             1 students in the post-test were higher than pre-test scores were statistically significant at the .05 level.

               2.  The opinions of the Mathayomsuksa 1 students toward the STAD technique cooperative learning with KWL Plus were at a hight level of agreement.

 

Keywords: Comprehensive Reading skill’s / Achievement / STAD Technique Cooperative Learning with KWL Plus 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ