การเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าวเพื่อต่อรองกับนายจ้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
วสุพงศ์ คงพรปรารถนา

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าวเพื่อต่อรองกับนายจ้าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการจ้างงาน แรงงานต่างด้าวเรียกร้องให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงก่อนเริ่มงาน และปรับลักษณะงานให้เหมาะสมกับความสามารถส่วนบุคคล  2) ค่าจ้าง แรงงานต่างด้าวมีการเรียกร้องให้นายจ้างปรับเพิ่มผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับแรงงานไทย 3) สวัสดิการ แรงงานต่างด้าวเรียกร้องให้นายจ้างพิจารณาผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากค่าแรง  เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีความต้องการแตกต่างจากแรงงานไทย  ดังนั้น นายจ้างควรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของแรงงานต่างด้าว มีการแก้ไขอย่างจริงจัง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  และแรงงานต่างด้าวควรมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้แข่งขันกับตลาดแรงงานได้

 

คำสำคัญ: การเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าว, การต่อรองกับนายจ้าง

 

Abstract

            This research aims to study the claims of alien labor to negotiate with employers by the use of in-depth interviews of the Alien labors and employers in Samutsakhon Province as the primary data.  The study found that: 1) Employment model, alien labor have claimed an employer explain before starting to work and giving work fitted to personal style. 2) Wage, alien labor have claimed to employers increasing wages as fair Thai labor. 3) Welfare, alien labor claimed employers for special benefits.  Because, what alien labor want is different from Thai labor.  So employers should listen to problems and suggestions of foreign labor, and seriously solving them. The labor law should be equally practiced without the difference in race and alien labor should learn more self-potential that is able to compete with the labor market.

Key words: The claim of alien labor, negotiating with employers  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ