อิทธิพลของการรับรู้การนำเสนอบริการที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
กมลวรรณ ตรีชั้น
ทิพย์สุรีย์ เริ่มสูงเนิน

Abstract

บทคัดย่อ 

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้การนำเสนอบริการเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 4 ด้าน คือด้านความสามารถในการจูงใจของกิจการ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพการบริการ และ ด้านราคาโดยถือเกณฑ์คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การนำเสนอบริการ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 4 ด้าน ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการเคเบิ้ลทีวีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การนำเสนอบริการเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก และ  พบว่าการรับรู้การนำเสนอบริการ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น  จากผลการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ในการกำหนดกลยุทธ์การนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น

 

คำสำคัญ  :    เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น, ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์, การรับรู้การนำเสนอบริการ

 

Abstract

            This Quantitative research was aimed at (1) Studying to the recognize local Cable TV services for 5 aspects:  The Motivation of service for the local cable TV ,The the Quality of Product , the Quality of  Service and the Value of prices that was basis of the value consumers get from using the service. (2) Studying to the certainty of the local Cable TV product (3) Studying to the local cable TV Service offerings. That was affect to the certainty for the consumer, to 5 aspects that to the certainty of the local Cable TV product. This Quantitative 

research key informant by a questionnaire and the target was the consumer in Bangkhae district, Bangkok who that used the local Cable TV services  amount 400 peoples , Using by a sample regression analysis for the hypothesis.

               The research findings were as follows: The recognize local Cable TV services for 5 aspects that was affect to the certainty of the local Cable TV product in high level and the recognize services of local Cable TV services for 5 aspects that was affect to the local Cable TV product. This qualitative research can be helpful the local Cable TV business for the assign the services strategy to comply the consumer demand to make the certainty product.

 

Key words: Local cable television, Certainty of product, Recognition of service

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ