การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

Main Article Content

ศรัญญา ศิริวรศิลป์

Abstract

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 2) ศึกษาความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 50 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ 3) แบบวัดความสามารถด้านกระบวนการวิจัย และ                4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

               ผลการวิจัยพบว่า

               1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               2. ความสามารถด้านกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับสูง (=2.39, S.D. = 0.72)

               3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=2.39, S.D. = 0.72)

Abstract

               The purposes of this experimental research were to 1) develop the learning achievement on production of goods and services of Mathayomsuksa 2 students using research - based learning 2) study the research-based abilities of the students through research - based learning 3) study opinions of the students toward research -based learning. The sample used in research was 50 Mathayomsuksa 2/6 students of second semester in 2014 at Ratwinit Bangkaeo School, Bangphli District, Samutprakan Province, under the Secondary Educational Service Area Office 6.

               The instruments used in study comprised 1) lesson plans 2) an achievement test on production of goods and services 3) a research abilities assessment and 4) a questionnaire for opinions of students toward research – based learning. The data were analyzed by using mean (), standard deviation (S.D.), t – test dependent and content analysis.

               The research results revealed that:

               1. The learning achievement of Mathayomsuksa 2 students on production of goods and services after the use of research – based learning was higher than before the use of research – based learning with statistical significance at the level of .05.

               2. The research abilities of  Mathayomsuksa 2 students after the use of research – based learning was at the high level. (=2.39, S.D. = 0.72)

               3. The opinions of students toward research – based learning in general was at the strongly agree level. (=2.39, S.D. = 0.72)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ