การพัฒนากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

สิรินาถ ธารา
สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานจำนวน 5 บท 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานมีค่าเท่ากับ 78.99/75.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในระดับมาก

Abstract

               The purposes of this thesis were 1) to develop and test the efficiency of task- based reading activities 2) to compare the students’ critical reading achievement before and after using the task based activities, and 3) to survey the students’ opinions toward the task-based reading activities. The subject consisted of 33 eleventh grade students of Khaoyoiwittaya School, Khaoyoi, Phetchaburi during the second semester of the academic year 2014. The instruments used for gathering data consisted of 1) five task-based reading activities, 2) critical reading achievement test, 3) a questionnaire to survey the students’ opinions toward the task based activities. The mean, standard deviation of items, and independent t-test were used to analyze the data. The results of the study were as follows: 1) The efficiency score of the task - based reading activities was 78.99/75.87 which was higher than the established requirement of 75/75 2) The students’ achievement in critical reading after studying through the task-based reading activities was significantly higher than before studying through the activities at the .05 level. 3)  The students’ opinions toward the task- based reading activities were at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ