นโยบายการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านหลังสงครามเย็น

Main Article Content

สุกรี คลองวิธี

Abstract

บทคัดย่อ

               บทความนี้สำรวจภาพรวมนโยบายการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ         อนุภูมิภาคของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านหลังยุคสงครามเย็น เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ประกอบกับไทยมีที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมุ่งดำเนินนโยบายการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

Abstract

               This article examines the Sub-regional economic cooperation policy of Thailand toward neighboring countries after Cold War era. Economic factors have become a major factor in implementing Thai foreign policy. Moreover, located in the center of Southeast Asia, Thailand aims to continue implementing the framework of sub-regional economic cooperation for connecting economic development with neighboring countries and strengthening the competitiveness of the national economy.

 

Key word: sub-regional economic cooperation,Thai foreign policy,neighboring country 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ