ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ของนิสิตปัจจุบันในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

สุภาภรณ์ วงษ์ทน

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนิสิตปัจจุบันในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

               ผลการวิจัย พบว่า

                    1.  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ระดับ 3.00 ขึ้นไป และมีรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย 40,001 บาท ขึ้นไป

                    2.  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า อยู่ในระดับดีทั้งหมด ซึ่งลำดับแรก คือ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ รองลงมาได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความสบาย และด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ ตามลำดับ

                    3.  ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งหมด ซึ่งลำดับแรก คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านคุณลักษณะสถาบัน ตามลำดับ

                    4.  ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต ไม่แน่ใจว่าสนใจที่จะศึกษาต่อ และไม่แน่ใจว่าจะแนะนำบุคคลที่รู้จักให้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. กลุ่มที่มีแนวโน้มที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าร้อยละ 41-60 ต้องการศึกษาต่อในลักษณะเรียนนอกเวลาราชการและมีปัญหา/เหตุผล/ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้าน

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

                    1.  คณะที่นิสิตปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตกต่างกัน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีความแตกต่างมากกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในด้านการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต  ความสนใจที่จะศึกษาต่อ และการแนะนำบุคคลอื่นให้ศึกษาต่อ 

                    2.  ระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งกลุ่มระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.99 มีความแตกต่างมากกว่ากลุ่มระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ในด้านการศึกษาต่อในอนาคต 

­­­­­­­                    3.  รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจศึกษาต่อที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย 30,001-40,000 บาท ต่อเดือน มีความแตกต่างมากกว่า กลุ่มรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน ในด้านการศึกษาต่อในอนาคต

                    4.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่  ด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต ความสนใจศึกษาต่อ และแนะนำบุคคลอื่นให้ศึกษาต่อ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

                    5.  แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต มีความสนใจศึกษาต่อ และมีการแนะนำบุคคลอื่นให้ศึกษาต่อ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

 

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า, แรงจูงใจ, การตัดสินใจศึกษาต่อ

Abstract

            The purposes of this research were to study marketing mix from customers’ point of view and motivation relating to decision of current students to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University. The samples were composed of 400, 4thyear students at Srinakharinwirot University. A questionnaire was used to collect data. The statistics used in data analyses were percentages, means, standard deviation, One-Way ANOVA, and the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. All data analyses were conducted by a statistical software package. 

The research results found as follows.

                    1.  The majority of respondents were female, aged over 20 years, had 3.00 GPA and above, with family income 40,001 Baht and above.

                    2.  Most of them viewed marketing mix factors from customers’ point of view as good level. When considered individual aspects, it was found that all aspects were viewed at good level as follows: customer perceived value followed by cost, convenience, care, communication, comfort, and responsiveness to customer demand.

                    3.  Overall, most of them had motivation relating to pursue graduate studies as high level. When considered individual aspects, it was found that all aspects were rated as high level, with the first reason being personal matters, followed by social/economic reasons, career opportunities, and characteristic of institution respectively.   

                    4.  Most of them expressed their opinion in regards to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University, as follows: their decision to pursue graduate studies in the future was uncertain; interest in pursuing graduate studies was uncertain; and willingness to recommend others to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University was also uncertain.

                    5.  Among those who were likely to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University, 41-60 % wanted to study part-time or week-end programs. The most important reason contributing to their decision to pursue graduate studies was to enhance expertise in specific field.  

 

               The results of the statistical hypothesis testing were as follows.

                    1.  The respondents, who were students enrolled with different faculties had different opinion towards pursuing graduate studies.  Those enrolled in faculty of science, as compared to faculty of engineering, expressed higher intention in all areas: their decision to pursue graudate studies in the future, interest in pursuing graduate studies, and willingness to recommend others to pursue grauduate studies at Srinakharinwirot University.

                    2.  The respondents, who were students having 2.00-2.99 GPA level, as compared to those having 3.00 GPA and above, had higher level of decision to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University in the future.

                    3.  The respondents, who had family income between 30,001-40,000 Baht, as compared to those having 10,000 Baht and below, had higher level of decision to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University in the future.

                        4.          Their opinions towards marketing mix from customers’ point of view, including customer perceived value, cost, convenience, communication, care, responsiveness to customer 

demand and comfort, had relationship with their decision to pursue graduate studies in the future, interest in pursuing studies, and willingness to recommend others to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University.  The relationships were found to be in the same direction at the moderate level.

                    5.  Their opinions towards motivation, including characteristic of institution, career opportunities, personal matters, and social/economic reasons, had relationships with their decisions to pursue graduate studies in the future, interest in pursuing study, and willingness to recommend others to pursue graduate studies at Srinakharinwirot University.  The relationships were found to be in the same direction at the moderate level.

 

Keywords: marketing mix from customers' point of view, motivation, decision to pursue study 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ