การศึกษาสภาพการเรียนการสอนในการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

Main Article Content

เอกนฤน บางท่าไม้

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการเรียนการสอนในการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาที่สอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และอาจารย์ หรือนักวิชาการอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 10 ท่าน โดยใช้การเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) และ 2) นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เคยเรียนในระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 120 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามการวิจัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (Questionnaire) เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนและแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน และ 2) แบบสอบถามการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษา (Questionnaire) เพื่อสำรวจสภาพการเรียนการสอน โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

            ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอน พบว่าหลักการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ 1) ปลอดภัยต่อผู้อื่น 2) ป้องกันตนเอง 3) เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 4) ปราบปรามผู้กระทำผิด และ 2. แนวทางการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ ควรคำนึงถึงหลักการดังนี้ 1) ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจเกิดในชั้นเรียน 2) ผู้สอนควรเลือกวิธีสอนและสื่อที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพฤติกรรม 3) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ 4) ผู้สอนควรกำหนดการประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษาและมีวิธีการที่หลากหลาย        

 

คำสำคัญ  :  การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์, อีเลิร์นนิง, การใช้อินเทอร์เน็ต

 

Abstract

The objectives of this research were to study current situations of teaching and learning to enhance the creativity in use of the Internet. The samples of this research were 1) 10 university instructors who had experienced in e-Learning and social network system were purposive selected, and 2) 120 university students who had enrolled in the Innovation and Information Technology for Education course were randomly selected.

            The results of the research were shown below.

            1. The following were the suggestions from the students and experts: 1) the safety to others, 2) self-protection, 3) advantages to themselves and others, and 4) an action against crime.

            2. The guideline for the encouragement of creative use of the Internet included 1) teachers should create motivation in classrooms; 2) teachers should also choose a teaching method and media strategy appropriately in order to develop students’ behavior; 3) teachers should promote a collaborative learning activity are; and 4) teachers should have an agreement on how to evaluate the effectiveness, what to be studied and how various the evaluation methods


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ