ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์

Main Article Content

เอมมิกา แตงรอด
ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนของผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน และนำข้อมูลมาทดสอบสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติที วิเคราะห์ความแปรปรวน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริกาศูนย์การค้าชุมชนของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

            ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมาก 2) ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ประกอบการจึงควรมีสินค้าและบริการที่หลากหลายตามระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ จัดกิจกรรมทางการตลาด และกำหนดราคาอย่างเหมาะสม

 

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัยส่วนบุคคล  ผู้ใช้บริการ  ความพึงพอใจ

 

Abstract

               The purpose of this research aimed to study consumer satisfaction customer satisfaction of restaurant, security, facilities, marketing mix and factors affecting consumer satisfaction. This research was a Quantitative research, collecting data from questionnaire from visitor visiting community mall, The Circle Ratchapruek. The sample size is 400 visitors. Comparison on the satisfaction of consumer classified by personal factors using t-test and ANOVA. Analyze factors affecting consumer satisfaction using Multiple Regression.

               The research result revealed 1) The overall satisfaction level in restaurant, security and facilities were in high level 2) For personal factors, the result found that education level and occupation influenced consumer satisfaction with the Significance level of 0.05. 3) For marketing mix, the result found that product, promotion and price influenced consumer satisfaction with the Significance level of 0.05. Therefore, entrepreneur should provide product and service with a varied selection according to level of education and occupation as well as developing quality product and service, organizing Marketing activities and set appropriate pricing.

Keywords: Marketing Mix, Personal Factor, Customer, Satisfaction

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ