การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ไชยวัฒน์ อารีโรจน์
สมพร ร่วมสุข

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้ากับเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 45 คน   ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาการพูด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  2)  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า 3)  แบบประเมินความสามารถด้านการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และ          4)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ One Sample Test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

            ผลการวิจัย พบว่า

            1.  แบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 82.24/85.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

            2.  ความสามารถด้านการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 85.46  สูงกว่าเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

3.             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมากที่สุด        

 

คำสำคัญ :  แบบฝึกทักษะ,  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า       

 

Abstract

            The purposes of this research were to 1) develop and test the efficiency of  Reported Speaking Exercises for Matthayomsuksa 3 Students based on 80/80  efficiency criterion, 2) compare students’ Reported Speaking ability for  Matthayomsuksa 3 Students after studying the Reported Speaking Exercises with the  Reported Speaking Criterion Form with the required rate of 80.00 percent, and 3) study students’ opinions towards the Reported Speaking Exercises. The sample consisted of one 45 Matthayomsuksa 3/10 Students of Visuttharangsi School, Tha Maung district, Kanchanaburi Province during, the THAI Additional course (Speaking Skills), the second semester, academic year 2013. The research instruments used for the study were 1) the Reported Speaking Exercises, 2) the Lesson Plan of Reported Speaking Exercices, and 3) the Reported Speaking Criterion Form, and 4) the Questionnaire on  students’ Opinions towards the Reported Speaking Exercises. The statistics used in  analyzing the data were Mean (), Standard deviation (S.D.) and t-test.

               The findings of the study were to:

        1.  The reliability of the Reported Speaking Exercises for Matthayomsuksa 3 Students was  82.24 / 85.46  which is higher than the limited at 80/80

        2.  The Students’ Reported Speaking ability for Matthayomsuksa 3 Students after using the Reported Speaking Exercises were the rate at 85.46 percent which higher  than the required rate of 80.00 percent at the significant level .05  

        3.  The Students’ opinions towards the Reported Speaking Exercises of Matthayomsuksa   3 Students were highly positive

Keyword : Exercises,  Reported Speaking


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ