แนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ณธายุ ตีบจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าโอทอปชุมชน               ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนด่านเกวียนจำนวน 375 คนและผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์จำนวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ แบบ LSD  ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

               ผลการวิจัยพบว่า

               1.  นักท่องเที่ยวมีความต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียนและความต้องการในสถานที่และ            แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด่านเกวียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ  ด้านความดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการเข้าถึงได้ง่าย ด้านบริการและอำนวยความสะดวก ด้านความประทับใจ  และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนความต้องการในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด่านเกวียน โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการเข้าถึงได้ง่าย ด้านความประทับใจ  กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านบริการและอำนวยความสะดวก 

            2.          เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน 

จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ขณะที่อาชีพและถิ่นที่อยู่แตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

               3.  แนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  ควรดำเนินการดังนี้  1. พัฒนาสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน 2. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  3. พัฒนาทางด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  4.  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวภายในชุมชน

 

Abstract

            The purpose of this research is 1) to study tourists’ demand towards Dan Kwian community’s OTOP products, Nakhonratchasima province. 2) to compare the demand in the products categorized by personal characteristics, and 3) to study methods for linking OTOP products with Dan Kwian Community tourism, Nakhonratchasima  province. This research uses mixed method. Samples are 375 tourists that came to visit Dan Kwian community, Nakhonratchasima province and 15 persons are key informants for interview. Questionnaire and in-depth interview are used as research tools. Data analysis using statistical methods which are: frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and LSD multiple comparisons test. For qualitative data are analyzed by content analysis.

               Research results that:

               1.  Tourists have demand in OTOP products and in tourist attraction sights of Dan Kwian community, Nakhonratchasima province in a quite high scale. Attraction, accessibility, ancillary service, amenity, and activity are respectively found as factors toward the demand in products. And factors for demand in tourist attraction sights are: attraction, accessibility, amenity, activity and ancillary service rank from the most to the least.

               2.  Comparing between tourist’s need in Dan Kwian community’s OTOP products, Nakhonratchasima province, based on their personalities - research found that tourists in different gender, age, education, and income have no differences in their needs towards the goods. Meanwhile occupation and domicile have caused different needs at 0.05 statistically.

               3.  Approaches to OTOP products to linking with Dan Kwian community tourism, Nakhonratchasima province: That should do the following: 1. Development of OTOP products community 2. Establishment the Museum for Dan Kwian OTOP Learning.  3. Development of tourism Activities  4. Development of tourism facilities within the community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ