สภาพปัญหา ความต้องการของแรงจูงใจภายใน/ภายนอก และสวัสดิการของพนักงานที่ปรึกษางานขาย PC และพนักงานที่ปรึกษาด้านความงาม BA ของบริษัทโมเดิร์สคาสอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกส์จำกัด

Main Article Content

ณรงค์ ศรีเกรียงทอง

Abstract

บทคัดย่อ

               งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เสนอถึงสภาพปัญหา และความต้องการของแรงจูงใจภายใน และภายนอก รวมไปถึงสวัสดิการของพนักงาน PC/BA ของบริษัทโมเดิร์นคาสอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกส์จำกัด     โดยผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหาการทำงานประกอบด้วย สภาวะการแข่งขัน การผูกขาดของเจ้าของ   ร้านและความสัมพันธ์กับฝ่ายขายและการตลาด ทางด้านแรงจูงใจ ปัจจัยกระตุ้น ประกอบด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และปัจจัยค้ำจุนประกอบด้วย นโยบายการบริหารของผู้บริหาร ทางด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย การได้รับค่าล่วงเวลา การได้รับค่าน้ำมันรถ สวัสดิการเงินกู้ การได้รับทองเมื่อครบวาระ การได้รับเงินช่วยเหลือ กองทุนสหกรณ์กลุ่ม การได้รับชุดยูนิฟอร์ม การสัมมนา และประกันอุบัติเหตุ

คำสำคัญ : แรงจูงใจ  ที่ปรึกษางานขาย ผู้แนะนำความงาม สวัดิการสังคม

 

Abtract

            This is a qualitative research that reflects problems and need of motivation and social welfare support perspectives of PC/BA of Modern Cass International Cosmetic Co. LTD. The result shows that problems of PC/BA are departments of competition, Owner monopoly and the Relationship with sale and marketing manager are the crucial factors to concern. Additionally the motivation and maintenance factors are job accomplishment, recognition and career path growth. In terms of social welfare support perspectives consist of overtime allowance, gas allowance, loan project, gold reward, parent support, cooperative, uniform, Seminar and life insurance are the supporting factors that they require.

Keywords : Motivation / PCBA/ Social welfare support

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ