ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

Main Article Content

อชิรกาญณ์ ดอกไม้

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ร่างกายของเรา  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตจำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (SimpleRandom Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบค่าที       (t-test แบบ Dependent)

               ผลการวิจัยพบว่า

               1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด   วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา  มีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ร่างกายของเรา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

Abstract

               The aim of this research is to  1) Compare the learning achievement before and after learning of grade 6 students who study the computer assisted instruction with mind mapping of science subject on the topic of our body  2) Compare  analytical thinking before and after learning study the computer assisted instruction with mind mapping of science subject on the topic of our body  3) Study the satisfaction of students who learn the computer assisted instruction with mind mapping of science subject on the topic of our body. The samples used in this research are 30 students, Prathamsuksa 6, second semester , in the Academic year 2014, Anubansomdejprawannarat  school SuphanBuri Province.

               The research Instrument are   1) lesson plan 2) computer assisted instruction with mind mapping science subject on our body 3) Learning achievement of science subject 4) The test for evaluating analytical thinking and 5) The questionnaire inquiring the satisfaction of students toward the computer assisted instruction. The data analysis was mean, percentage, standard deviation, t- test dependent and content analysis.

               The results of the research were as follow: 1) The learning achievement of students who learn the computer assisted instruction with mind mapping of science subject on the topic of our body  Pretest higher than Posttest the statistical significance at the level of 0.1 2)The capacity of analytical thinking of students who learn the computer assisted instruction with mind mapping is Pretest higher than Posttest the statistical significance at the level of 0.1 3) Students who study the computer assisted instruction with mind mapping of science subject has high satisfaction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ